Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług prowadzenia warsztatów dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 tyś euro.

 

Szacując zamówienie Zamawiający kierował się max stawką za godzinę dydaktyczną ustanowioną w rekomendacjach PARPA na 2018 r.

 

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług- prowadzenie warsztatów dla młodzieży w terminie: od października – 10 grudnia 2018 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy z wybranym Wykonawcą oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Część I – WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY w min. 4 szkołach w  dzielnicach(Wrzeszcz, Przymorze, Ujeścisko, Śródmieście).

 

Przeprowadzenie 25 dwugodzinnych warsztatów (łącznie 50 godzin dydaktycznych, czyli 25 spotkań po 2 godziny dydaktyczne) z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży (uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych  z Miasta Gdańska). Warsztaty powinny odbyć się w min. 4 szkołach zlokalizowanych w różnych dzielnicach Miasta Gdańska tj.  Wrzeszcz, Przymorze, Ujeścisko, Śródmieście  wskazanych przez Zlecającego.  Przewidywanych jest 25  grup, z liczbą uczestników uzależnioną od liczebności klasy.

 

 

 

Cel:  Warsztaty mają na celu naukę podstawowych umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, w tym: RKO, pierwsza pomoc w przypadku złamań, urazów kręgosłupa, uczące podstawowych czynności i zachowań , mogących uratować zdrowie lub życie człowiekowi w sytuacji zagrożenia, uwrażliwiające i uczące prawidłowych reakcji w stosunku do osób, które zamierzają prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu. Ponadto warsztaty mają uczyć odpowiedzialności za siebie i innych.

 

 

 

Uczestnikami warsztatów będzie: młodzież (uczniowie szkół podstawowych klas VII i VIII oraz gimnazjalnych  terenu Miasta Gdańska- łącznie min. 4 szkoły zlokalizowane w różnych dzielnicach Miasta Gdańska, wskazane przez Zamawiającego. 

 

 

 

Specyfika warsztatów:

 

Zajęcia będą odbywać się w cyklu 2- godzinnych (90 min), zajęcia warsztatowe muszą być prowadzone przez specjalistów posiadających następujące kwalifikacje:

 

a)  znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy:

 

wykształcenie kierunkowe uprawniające do prowadzenia warsztatów z zakresu pierwszej pomocy: ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarka etc.

 

lub

 

ukończony kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i  zatrudnienie/pełnienie służby w jednostkach (służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego) oraz odpowiednie przygotowanie do nauczania pierwszej pomocy

 

b)  doświadczenie w realizacji warsztatów o podobnej tematyce

 

Wykonawca będzie świadczył usługi w szkołach wskazanych przez Zamawiającego z terenu Miasta Gdańska.

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

 

·         Umówienia dokładnych terminów warsztatów bezpośrednio ze szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi (na podstawie danych teleadresowych przekazanych przez Zlecającego)

 

·         Zapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji działań (fantomy do nauki RKO, środki opatrunkowe etc.)

 

 • przygotowania fotorelacji (min. 5 zdjęć z każdego warsztatu w rozdzielczości min. 3072 x 2304 px)
 • przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej w formie pre i posttestu- przekazanej przez Zlecającego
 • przesyłania sprawozdań z  miesięcznej realizacji zadania w terminie do 30 dnia każdego miesiąca, którego dotyczyć będzie sprawozdanie

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy z wybranym Wykonawcą oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu merytorycznego odpowiadającego tematyce warsztatu oraz przedstawić proponowany konspekt warsztatów przed podjęciem realizacji działań.

 

Oceniana będzie liczba przeprowadzonych szkoleń o podobnej tematyce.
 Wykonawca składa oświadczenie.

 

Warsztaty mają  być prowadzone przez specjalistów o potwierdzonym doświadczeniu zawodowym oraz odpowiednich kwalifikacjach.

 

Część II– WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY w min. 4 szkołach  dzielnicach(Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Stogi).

 

Przeprowadzenie 25 dwugodzinnych warsztatów (łącznie 50 godzin dydaktycznych, czyli 25 spotkań po 2 godziny dydaktyczne) z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży (uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych  z Miasta Gdańska). Warsztaty powinny odbyć się w min. 4 szkołach zlokalizowanych w różnych dzielnicach Miasta Gdańska tj. Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Stogi wskazanych przez Zlecającego.  Przewidywanych jest 25  grup, z liczbą uczestników uzależnioną od liczebności klasy.

 

Cel:  Warsztaty mają na celu naukę podstawowych umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, w tym: RKO, pierwsza pomoc w przypadku złamań, urazów kręgosłupa, uczące podstawowych czynności i zachowań , mogących uratować zdrowie lub życie człowiekowi w sytuacji zagrożenia, uwrażliwiające i uczące prawidłowych reakcji w stosunku do osób, które zamierzają prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu. Ponadto warsztaty mają uczyć odpowiedzialności za siebie i innych.

 

Uczestnikami warsztatów będzie: młodzież (uczniowie szkół Podstawowych klas VII i VIII oraz Gimnazjalnych  terenu Miasta Gdańska-  łącznie min. 4 szkoły zlokalizowane w różnych dzielnicach Miasta Gdańska, wskazane przez Zlecającego. 

 

Warsztaty mają  być prowadzone przez specjalistów o potwierdzonym doświadczeniu zawodowym oraz odpowiednich kwalifikacjach.

 

Specyfika warsztatów:

 

a)  znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy:

 

wykształcenie kierunkowe uprawniające do prowadzenia warsztatów z zakresu pierwszej pomocy: ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarka etc.

 

lub

 

ukończony kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i  zatrudnienie/pełnienie służby w jednostkach (służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego) oraz odpowiednie przygotowanie do nauczania pierwszej pomocy

 

b)  doświadczenie w realizacji warsztatów o podobnej tematyce

 

Wykonawca będzie świadczył usługi w szkołach wskazanych przez Zamawiającego z terenu Miasta Gdańska.

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

 

·         Umówienia dokładnych terminów warsztatów bezpośrednio ze szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi (na podstawie danych teleadresowych przekazanych przez Zlecającego)

 

·         Zapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji działań (fantomy do nauki RKO, środki opatrunkowe etc.)

 

 • przygotowania fotorelacji (min. 5 zdjęć z każdego warsztatu w rozdzielczości min. 3072 x 2304 px)
 • przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej w formie pre i posttestu- przekazanej przez Zlecającego
 • przesyłania sprawozdań z  miesięcznej realizacji zadania w terminie do 30 dnia każdego miesiąca, którego dotyczyć będzie sprawozdanie

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy z wybranym Wykonawcą oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu merytorycznego odpowiadającego tematyce warsztatu oraz przedstawić proponowany konspekt warsztatów przed podjęciem realizacji działań.

 

 

 

Oceniana będzie liczba przeprowadzonych szkoleń o podobnej tematyce.
 Wykonawca składa oświadczenie.

 

 

 

Część III-  WARSZTATY TRZEŹWA JAZDA

 

Celem prowadzonych warsztatów jest uświadomienie konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zainicjowanie dyskusji dotyczącej faktów i mitów związanych z piciem alkoholu, skonfrontowanie mylnych przekonań z prawdziwymi danymi oraz przekazanie rzetelnych informacji dotyczących przepisów prawnych związanych z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu i narkotyków.

 

Warsztaty mają być prowadzone przez specjalistów o potwierdzonym doświadczeniu zawodowym.

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Dokładne dni szkolenia zostaną ustalone przez Wykonawcę po wyborze.

 

Warsztaty obejmować będą łącznie: 100 godzin dydaktycznych (50 spotkań po 2 godziny dydaktyczne).

 

 

 

Przewidywanych jest 50 grup, z liczbą uczestników uzależnioną od liczebności klasy.

 

Warsztaty odbywać będą się w szkołach ponadpodstawowych  na terenie Miasta Gdańska.

 

 

 

 

 

Przewidywany termin szkoleń:

 

października – 10 grudnia 2018 r. 

 

Cel: uświadomienie konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zainicjowanie dyskusji dotyczącej faktów i mitów związanych z piciem alkoholu, skonfrontowanie mylnych przekonań z prawdziwymi danymi oraz przekazanie rzetelnych informacji dotyczących przepisów prawnych związanych z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu i narkotyków.

 

 

 

Uczestnikami warsztatów będą: uczniowie I, II i III, IV klas szkół ponadpodstawowych z terenu Gdańska.

 

 

 

Wykonawca będzie świadczył usługi w szkołach wskazanych przez Zamawiającego z terenu Miasta Gdańska.

 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia warsztatów wedle schematu przekazanego przez Zlecającego z użyciem materiałów przekazanych przez Zlecającego:

 

 • prezentacja multimedialna
 • film edukacyjny
 • alkogogle

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

 

 • umówienia dokładnych terminów warsztatów bezpośrednio ze szkołami ponadgimnazjalnymi (na podstawie danych teleadresowych przekazanych przez Zlecającego)

 

 • przygotowania fotorelacji (min. 5 zdjęć z każdego warsztatu w rozdzielczości min. 3072 x 2304 px)
 • przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej w formie pre i posttestu , przesyłania sprawozdań z  miesięcznej realizacji zadania w terminie do 30 dnia każdego miesiąca, którego dotyczyć będzie sprawozdanie
 • Wykonawca obliguje się do stworzenia interdyscyplinarnego zespołu składającego się z min.1 przedstawiciela służb mundurowych i 1 psychologa/pedagoga
 • Dopuszcza się prowadzenie cyklu (2 godzin dydaktycznych) przez 1 osobę, przy czym min. 10 warsztatów musi być przeprowadzonych przez przedstawiciela służb mundurowych.

 

 

 

Specyfika warsztatów:

 

Zajęcia będą odbywać się w cyklu 2 godzin dydaktycznych  (90min), zajęcia warsztatowe muszą być prowadzone przez specjalistów posiadających następujące kwalifikacje:

 

- znajomość tematyki z zakresu dziedziny uzależnień

 

- znajomość prawa ruchu drogowego

 

- doświadczenie w pracy edukacyjnej z młodzieżą ponadgimnazjalną

 

- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce

 

- warsztaty muszą być prowadzone przez przedstawicieli bądź byłych przedstawicieli służb mundurowych oraz psychologów, pedagogów lub absolwentów kierunków pokrewnych. Na potwierdzenie wymagania Wykonawca składa oświadczenie i podaje listę osób prowadzących warsztaty.

 

 

 

Wymaganie dotyczy wszystkich części:

 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu merytorycznego odpowiadającego tematyce warsztatu. Zamawiający wymaga doświadczenia polegającego na wykonaniu 1 warsztatu o podobnej tematyce przeprowadzonego w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie.

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 1 referencje. Załączona przez wykonawcę referencja musi  potwierdzać prowadzenie warsztatów/ szkoleń/spotkań o podobnej tematyce w okresie 3 ostatnich lat licząc od dnia złożenia oferty a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy to w tym okresie.

 

Wykonawca winien dysponować wymaganą przez  Zamawiającego kadrą zał. 2

 

 

Pozostałe doświadczenie Wykonawcy będzie punktowane. Im większa liczba warsztatów/szkoleń tym więcej punktów może otrzymać Wykonawca. Wykonawca składa oświadczenie-( referencje na pozostałe doświadczenie nie są wymagane).

 

 

 

Warunki i termin płatności

 

1.       Płatność za wykonane usługi będzie następowała w terminie do 21 dni od dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury lub rachunku, do którego Wykonawca dołączy raport z przeprowadzonych warsztatów.

 

 

 

 

Kryteria wyboru oferty :

 

Cena  60%

 

Doświadczenie zawodowe 40% (liczba warsztatów/szkoleń/spotkań które realizował Wykonawca o podobnej tematyce jak w niniejszym zapytaniu ofertowym, punktowane będą tylko szkolenia/warsztaty/ spotkania powyżej 1 gdyż 1 stanowi wymaganie)

 

 

 

Kryteria oceny ofert :

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów i znaczeń:

 

Sposób oceny

 

Nie podlegające odrzuceniu oferty będą oceniane według poniższych wzorów:

 

1.            punktacja za kryterium: cena za przeprowadzenie warsztatów, obliczana zostanie na podstawie oferty Wykonawcy w następujący sposób:

 

Oferta z najkorzystniejszą ceną uzyska 60 pkt, pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru:

 

 

 

C =  (Cn / Cob) x 60

 

Gdzie:

 

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy ocenianemu

 

Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

 

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

 

 

 

2.            punktacja za kryterium jakościowe – doświadczenie:

 

Lp.

Liczba warsztatów/szkoleń o podobnej tematyce przyznanych punktów:

Liczba przyznanych punktów:
maksymalnie 40

1

Od 2 do 9 włącznie

10pkt

2

powyżej 10 do 15 włącznie

20 pkt

3

15 lub więcej

40 pkt

 

Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to: suma punktów uzyskanych w kryterium „cena” – (C) i w kryterium doświadczenie przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/spotkań objętych zamówieniem–(J)czyli:

 

W=C+J

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba przyznanych punktów w oparciu o oba ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów na całość zamówienia.

 

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej jest niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli nadal taki sposób postępowania nie prowadzi do wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zwróci się do Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

 

Ochrona Danych Osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ust1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

 

- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień;
- ul. Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk;
- tel. 58 320 02 56;
- email: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

3.       Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty  na świadczenie usług prowadzenia warsztatów dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w świadczenia w ramach kampanii społecznej Kieruj bez procentów, dofinansowanej w ramach  „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”ewentualne zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych.

 

4.       Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

 

5.       Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 

6.       Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, tj. 10 lat od dnia zakończenia realizacji wyżej wymienionego Projektu.

 

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

 

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

9.       Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.

 

 

 

Sposób przygotowania ofert :

 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularzy stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania:
dla CZ.I-(Zał. nr 1a, Zał. nr 2a,)oraz dla CZ.II-(Zał.nr 1b, Zał.nr2b) dla CZ.III -(Zał.nr 1c, Zał.nr2c) przesłać na adres e- mailowy Zamawiającego w terminie podanym w zapytaniu, istnieje możliwość dostarczenia oferty osobiście.

 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań wobec Wykonawcy.

 

3. Prosimy dołączyć kopię KRS lub zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej

 

4.  Do oferty należy dołączyć referencje 1 sztuka na daną część .Referencja winna potwierdzać doświadczenie wykonania min 1 warsztatu/ szkolenia/spotkania o podobnej tematyce wykonanego w okresie 3 lat prowadzenia działalności a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

 

5. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno  na 1 część zapytania jak i na cz.2 i cz3.

 

6. Oferty należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 października  2018 r., do godz. 11.00 lub dostarczyć osobiście do siedziby GCPU, oferty dostarczone osobiście winny być w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY CZ………. ZNAK SPRAWY: GCPU.262.15.2018.JB „

 

 W przypadku przesłania ofert drogą e- mailową muszą one być podpisane i zeskanowane.

 

Wszelkie pytania należy kierować drogą e-mailową do dnia  23 października 2018 r., do godz. 11.00

 

W sprawach merytorycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 666 240 240

 

W sprawach formalnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 668-913-900

 

Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty sporządzone niezgodnie z wymaganiami w zapytaniu mogą zostać odrzucone. 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 2.55 MB Andrzej Skorupski
załącznik nr 1 docx 220.89 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22, październik 2018 11:49 Andrzej Skorupski