Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że gościcie na stronach
Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności GCPU.

Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej:

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 r.

Podstawowe informacje dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.
Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz. 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.
Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:

  1. Logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
  2. Adres redakcji strony głównej BIP;
  3. Imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
  4. Instrukcję korzystania z BIP;
  5. Spis podmiotów;
  6. Menu przedmiotowe;
  7. Informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
  8. Moduł wyszukujący.

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02, marzec 2017 19:20 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02, marzec 2017 20:40 Andrzej Skorupski