PROTOKÓŁ Z WYBORU

Dotyczy:

 konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Realizacja i badania diagnostyczne uczestników profilaktycznego programu pracowniczego dla osób dorosłych w obszarze profilaktyki zdrowia w miejscu pracy” w ramach przyjętego uchwałą nr XLVI/1387/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18. 12. 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018.

 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa miasta Gdańska informuje, iż dokonało wyboru oferty w wyżej wskazanym otwartym konkursie na realizację zadania publicznego.

 

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów za cenę

Ilość punktów za doświadczenie i kompetencje oferenta  oraz spójność programu

Punktacja ogólna

Natasza Kosakowska Berezecka

55

30

85

Wybrano ofertę firmy: „Natasza Kosakowska Berezecka” za cenę 25.000zł. brutto

 

Jednocześnie Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień informuje, iż prowadzony konkurs nie podlega ustawie  Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie podlega ustawie z dnia
11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916)

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy
 z wybranym wykonawcą bez podania przyczyny lub do przerwania czynności związanych
z zapytaniem.

O dacie podpisania umowy wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół wyboru oferty pdf 171.39 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23, luty 2018 10:48 Andrzej Skorupski