Drukuj

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
reprezentowane przez
p.o. DYREKTORA Adama Landowskiego
ogłasza z dniem 14.08.2019 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz superwizje dla specjalistów, realizacja programu (szkolenia), dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (zadanie z obszaru przeciwdziałania  alkoholizmowi - Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nr zadania NPZ –2.2 oraz 3.1.2)

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019:  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Obszar/kierunek: EDUKACJA ZDROWOTNA/ PROMOCJA ZDROWIA

Cel Szczegółowy 1 Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 : Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom.

UWAGA!!!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl pod linkiem:

https://witkac.pl/#/Contest/View/10543

                                                     I. PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916).

II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi
w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r., poz. 239), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".

III. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ, TERMINY ICH  REALIZACJI

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie.

Zadanie powinno zostać opisane na osobnym druku Oferty (załącznik nr 2).

Nazwa zadania w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz superwizje dla specjalistów, realizacja programu (szkolenia), dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Numer zadania

Opis zadania

Kwota przeznaczona na realizację zadania

Termin rozpoczęcia realizacji zadania

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania

Zadanie

Szkolenie dla dzielnicowych  liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

6000 zł

26 września 2019

12 grudnia 2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ

Zadanie:  Szkolenie dla dzielnicowych  liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

a) cel zadania: dostarczenie wiedzy przedstawicielom Rad Dzielnic  z zakresu profilaktyki uzależnień i przygotowanie uczestników szkolenia do realizacji profilaktyki zdrowia w środowisku lokalnym

b) określenie adresata  (grupa docelowa): przedstawiciele Rad Dzielnic w Gdańsku, którzy będą pełnić rolę liderów profilaktyki zachowań ryzykownych na terenie dzielnicy, w której są członkami Rady Dzielnicy

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie 2-częściowego szkolenia dla wskazanych odbiorców. Jedna część szkolenia minimum 5-godzin dydaktycznych  obejmuje pracę warsztatową, a druga część szkolenia o charakterze superwizyjno-konsultacyjnym (5-godzin dydaktycznych) w odstępie min. 1 miesiąca po pierwszej części szkolenia. Celem drugiej części szkolenia ma być omówienie konkretnych propozycji działań profilaktycznych na terenie danej dzielnicy. Szkolenie ma zawierać przekazanie wiedzy na temat założeń realizacji profilaktyki uzależnień w dzielnicach i wypracowanie konkretnych działań dzielnicowych zapobiegających zachowaniom ryzykownym mieszkańców. Liczba uczestników szkolenia od minimum 30 do 40 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające adekwatne treści merytoryczne i program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje poczęstunek w przerwach kawowych dla uczestników. Szkolenie  ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne.

Szkolenie może się odbywać w dni robocze, jak również w soboty. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia, zgodną z narzędziem ewaluacyjnym dołączonym do Oferty, której wyniki przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia  oraz opis kwalifikacji osób prowadzących wykłady/ warsztaty oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie po stronie Oferenta  we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie www.parpa.pl

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi sprawozdanie z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Gdańsk

V. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 6 000 zł.

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zastrzega sobie prawo do:

1.     Odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert.

2.     Przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

3.     Unieważnienia konkursu lub jego części bez podania przyczyny.

VI. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.              Zadania z zakresu zdrowia publicznego winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

2.              W trakcie realizacji programu, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwracać się będzie szczególną uwagę na:

a.              prawidłowe realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętymi programami,

b.              rzetelne, prawidłowe i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

c.              oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

3.              Oferent zapewnia realizację  zadania zatrudniając wykwalifikowaną kadrę  specjalistów, spełniającą odpowiednie standardy wskazane dla danego zadania, z uwzględnieniem przepisów
o minimalnej stawce godzinowej/etatowej.

4.              Harmonogram planowanych działań powinien zawierać miejsca i przybliżone terminy realizacji poszczególnych działań, umożliwiając kontrolę merytoryczną oferenta w trakcie realizacji zadania. W przypadku braku ww. informacji, oferta zostanie odrzucona przy ocenie merytorycznej.

5.              Oferent zobowiązany jest do informowania, że zadanie finansuje Zleceniodawca, poprzez użycie logotypów i znaków wskazanych przez GCPU (logotyp GCPU, identyfikacja wizualna „Jestem z Gdańska”, zgodnie z instrukcją zawartą w księdze znaku) na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania.

6.              Wartość złożonej oferty musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na dane zadanie
w konkursie.

7.              Niniejszy Konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umów na realizację zadania publicznego w roku 2019.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia sprawozdania końcowego z  realizacji zadania, podsumowującego realizację całego zadania.

 UWAGA: W sprawozdaniu końcowym w Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 5: Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków) - w przypadku rozliczenia konkursu w formie zapłaty wynagrodzenia po zakończeniu realizacji zadania, w kolumny należy wpisać odpowiednio „0” lub „nie dotyczy.

Zadanie zostanie zakończone po  przedstawieniu GCPU sprawozdania merytorycznego
z przeprowadzonego zadania. Rozliczenie za wykonanie zadania będą odbywać się na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji zadania.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do 03.09.2019 r. do godz. 11 .00.
 2. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną
  z obowiązującym wzorem.
 3. Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
 4. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie, z zastrzeżeniem procedury uzupełniania wymogów formalnych, określonej w części VIII. „KRYTERIA OCENY OFERTY” przedmiotowego Ogłoszenia.
 5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 6.    Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej jeżeli spełniły wymagania formalne.
 7.  Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl oraz oświadczenie/a o niekaralności:

a)       należy dostarczyć w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru w konkursie (najpóźniej do dnia 05.09.2019 r. do godz. 12.00) do siedziby Ogłaszającego konkurs tj.: w  Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro), sekretariat - p.406 .W przypadku przesłania potwierdzenia i oświadczeń pocztą decyduje data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs;

b)       potwierdzenie złożenia oferty powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej  w generatorze;

UWAGA! Suma kontrolna zmienia się przy każdej zmianie oferty, edytując ją w systemie np. po dodaniu przecinka, zamianie liter. Po złożeniu oferty poprzez system elektroniczny, system ten umieszcza na niej ostateczną sumę kontrolną, która musi być identyczna z sumą kontrolną potwierdzenia złożenia oferty, generowanego z systemu i składanego w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs.

c)       potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów;

d)       oświadczenie/a o niekaralności stanowiące (załącznik Nr 3) do zarządzenia o konkursie powinno być czytelnie podpisane przez wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów
(np. prokurent, pełnomocnik).

 1. Ogłoszenie można pobrać z systemu Witkac.pl, ze strony internetowej, www.bip.gcpu.pl

Merytorycznych konsultacji udziela: Anna Baranowska – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro) p. 412, tel. 58 320 02 56 wew. 34, 669-979-206

VIII. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona komisja konkursowa.
Karta oceny ofert w załączniku nr 4

KARTA OCENY OFERTY (wzór)

NUMER OFERTY

 

OFERENT

 

 

TYTUŁ ZADANIA

 

 

NUMER ZADANIA KONKURSOWEGO

 

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

 1. Kryteria formalne:

1.       oferta wraz z załącznikami została złożona za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu, zgodnie ze wzorem oferty wskazanym w ogłoszeniu (załącznik Nr 2);

2.       potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym  w ogłoszeniu o konkursie;

3.       potwierdzenie złożenia oferty zawierało sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną dokumentów złożonych w generatorze Witkac.pl;

4.       potwierdzenie złożenia oferty zawierające oświadczenia Oferenta/ów zostało czytelnie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną;

5.       oświadczenie/a o niekaralności stanowiące (załącznik Nr 3) do zarządzenia zostało/y czytelnie podpisane przez  wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik) i zostało/y złożone w wersji papierowej                      w terminie  i miejscu określonym  w ogłoszeniu o konkursie;

6.       oferta została złożona przez uprawniony podmiot;

7.       oferta zawierała kompletne i aktualne załączniki w wersji elektronicznej złożone w generatorze Witkac.pl :

a)       aktualny odpis/dokument z innego rejestru niż Krajowy Rejestr Sądowy (np. rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą) lub z ewidencji Oferenta/ów,

b)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania  w imieniu Oferenta/ów (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, należy dołączyć również potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej);

c)       aktualny statut/regulamin Oferenta/ów lub inny dokument, potwierdzający zakres działalności;

d)      w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum/partnerstwo) każdy z partnerów zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w pkt (5,7a,7b,7c) oddzielnie, ponadto należy przedstawić kopię porozumienia/umowy, potwierdzające podjęcie wspólnej realizacji zadania wraz z określeniem zakresu wykonywanych zadań oraz zasad wspólnego zarządzania zadaniem, w tym zarządzania finansowego,

e)       wzór narzędzi ewaluacyjnych,

f)       w przypadku programów rekomendowanych do oferty należy dołączyć konspekt zajęć z bibliografią.

8.       w przypadku oferty złożonej przez osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników wypełnił części II oferty, przez wskazanie m.in. adresu zamieszkania;

9.       w przypadku oferty złożonej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą Oferent wypełnił części II oferty, przez wskazanie m.in. adresu zamieszkania;

10.   Oferent zawnioskował o kwotę nieprzekraczającą wysokości środków finansowych określonych  w ogłoszeniu na realizację danego zadania;

11.   koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne wskazane przez Oferenta  nie przekroczyły 15 % wartości całkowitej zadania;

12.   jedna oferta została złożona na jedno zadanie konkursowe.

13.   oferta obejmuje prawidłowy okres realizacji zadania:

a)       zadanie roczne kończy się w 2019 roku

b)      zadanie wieloletnie kończy się w 2020 roku.

14.   zawartość merytoryczna oferty jest zgodna z treścią zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym, na które aplikuje Oferent;

 1. Kryteria merytoryczno-finansowe:

Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystąpi do ich oceny pod względem merytoryczno-finansowym, zgodnie z kartą oceny stanowiącą (załącznik Nr 4), w następujących zakresach:

1)      Możliwość realizacji zadania w kategoriach (łącznie 15 pkt):

a)       zasobów rzeczowych Oferenta (0 – 4 pkt)

b)      zasobów kadrowych oferenta, w tym wolontariusze (0 – 6 pkt)

c)       doświadczenia Oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze (0 – 5 pkt)

d)      rzetelności wykonania zadań - dotyczy Oferentów, którzy w 3 latach poprzednich realizowali zadania zlecone przez organ ogłaszający konkurs poprzez Wydział Rozwoju Społecznego/ GCPU  (minus 7 – 0)

2)      Jakości merytorycznej zadania w kategoriach (łącznie 40 pkt):

a)       szczegółowości, kompletności i spójności opisu planowanego sposobu realizacji zadania (0 – 8 pkt)

b)      trafności doboru i efektywności planowanych działań, w kontekście celu realizacji zadania  (0 – 14 pkt)

c)       adekwatności doboru grupy docelowej (0-6 pkt)

d)      poprawności i realności harmonogramu realizacji zadania (0 – 6 pkt)

e)       adekwatności doboru i opisu wskaźników rezultatów realizacji zadania (0 – 6 pkt)

3)      Kalkulacji kosztów w kategoriach (łącznie 15 pkt):

a)       poprawności rachunkowej kosztorysu (0 - 3 pkt),

b)      racjonalności kosztów planowanych działań w stosunku do zakresu działań, rodzaju i liczby odbiorców  (0 - 9 pkt),

c)       zgodności kosztorysu z planowanymi działaniami, w tym z harmonogramem (0 - 3 pkt)

Uwaga! Komisja konkursowa będzie weryfikowała proponowane stawki z taryfikatorem określonym w rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywani Problemów Alkoholowych – Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku (http://parpa.pl ) – lub stosowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (http://www.kbpn.gov.pl/portal ).

Maksymalna ocena, jaką może uzyskać oferta podczas oceny merytoryczno-finansowej wynosi 70 pkt.

Oferta może być zlecona do realizacji, jeśli uzyskała minimum 42 pkt, w tym:

a)       co najmniej 9 pkt w zakresie dotyczącym możliwości realizacji zadania;

b)      co najmniej 24 pkt w zakresie dotyczącym jakości merytorycznej zadania;

c)       co najmniej 9 pkt w zakresie dotyczącym kalkulacji kosztów zadania.

Nie uzyskanie wymaganej minimalnej ilości punktów w danej kategorii oceny merytorycznej skutkuje oddaleniem oferty.

XI. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA, ODRZUCENIE I ODDALENIE OFERTY

 W przypadku, gdy złożona oferta nie spełnia wymogów, o których mowa w wskazanym wyżej punkcie „A. Kryteria formalne”: 3, 4, 5, 7, 8, 9.  Oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych - od daty zamieszczenia informacji o brakach formalnych. Informacja o konieczności uzupełnienia oferty zostanie zamieszczona  w systemie Witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej GCPU, najpóźniej do dnia 09.09.2019 r.

Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej.

UWAGA!

1.       Uzupełnień wymogów formalnych dokonuje się w formie papierowej. Dokumenty należy dostarczyć  do Ogłaszającego konkurs do Sekretariatu Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione podpisem za zgodność  z oryginałem i opatrzone datą.

2.       Oferent jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia strony internetowej Ogłaszającego konkurs, a także   do weryfikacji swojego konta w systemie informatycznym Witkac.pl oraz konta e-mailowego, do którego adres podał  w trakcie rejestracji do systemu Witkac.pl

ODRZUCENIE OFERTY W WYNIKU OCENY FORMALNEJ

Oferty będą odrzucone w przypadku niespełnienia wymogów określonych we wskazanym powyżej punkcie „A. Kryteria formalne”: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14  oraz w przypadku, gdy Oferent nie uzupełni braków formalnych, do których zostanie wezwany, zgodnie z informacją powyżej i nie będą rozpatrywane pod względem merytoryczno-finansowym.

ODDALENIE OFERTY W WYNIKU OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ

Oddalenie ofert wystąpi w następujących przypadkach:

1.         przedstawione zasoby rzeczowe są nieadekwatne do przedmiotu wnioskowanego zadania – jako niegwarantujące prawidłowej realizacji zadania;

2.         przedstawione zasoby kadrowe są nieadekwatne do przedmiotu wnioskowanego zadania – kwalifikacje i liczba realizatorów, w stosunku do zakresu wnioskowanego zadania i planowanej grupy odbiorców nie gwarantują prawidłowej realizacji zadania;

3.         wnioskowane  koszty są w całości niezasadne lub niezgodne z planowanymi działaniami;

4.         nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w ramach oceny końcowej oferty, tj. poniżej 42 punktów oraz nie uzyskanie minimum w poszczególnych kategoriach punktów w danej kategorii oceny merytoryczno-finansowej.

IX. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od daty zakończenia składania uzupełnień braków w ofertach.

Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w ciągu dwóch dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz w siedzibie Ogłaszającego.

X. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT

Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

1.       Oferentom przysługuje możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu.

2.       Odwołanie dotyczyć może jedynie oceny merytorycznej oferty złożonej przez podmiot wnoszący odwołanie -  należy wskazać konkretny punkt w  karcie oceny/ofercie, który podlega odwołaniu wraz z uzasadnieniem.

3.       Odwołanie może dotyczyć jedynie oferty złożonej przez podmiot wnoszący odwołanie.

4.       Odwołanie należy złożyć w systemie Witkac.pl w terminie 2 dni roboczych od opublikowania informacji  o rozstrzygnięciu konkursu, w tym od poszczególnych rozstrzygnięć z podziałem na zadania konkursowe.

5.       Potwierdzenie złożenia odwołania należy dostarczyć do Ogłaszającego konkurs w Sekretariacie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 w terminie 1 dnia roboczego po złożeniu odwołania w systemie Witkac.pl (decyduje data wpływu dokumentu do Sekretariatu). Potwierdzenie powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną odwołania złożonego w systemie Witkac.pl

Potwierdzenie złożenia odwołania powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta.

6.       Poprawnie złożone odwołanie podlega zbiorczej ocenie dokonanej przez Komisję Konkursową na posiedzeniu.

7.       Odwołanie będzie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż przed publikacją ostatecznych wyników konkursu.

UWAGA!

 1. Brak dostarczenia prawidłowo podpisanego potwierdzenia złożenia odwołania, we wskazanym miejscu i terminie skutkuje nierozpatrzeniem odwołania.
 2. Suma kontrolna zmienia się przy każdej zmianie odwołania, edytując je w systemie np. po dodaniu przecinka, zamianie liter. Po złożeniu odwołania poprzez system elektroniczny umieszcza on na nim ostateczną sumę kontrolną, która musi być identyczna z sumą kontrolną potwierdzenia złożenia odwołania, generowanego z systemu i składanego w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs.
 3. Zmiana wyników konkursu w stosunku do rozstrzygnięcia wymaga od Oferenta zaktualizowania oferty we wskazanych przez Komisję Konkursową miejscach, złożenia jej
  w systemie Witkac.pl oraz dostarczenia do Ogłaszającego konkurs potwierdzenia złożenia zaktualizowanej oferty.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Dyrektora GCPU o konkursie pdf 640.49 KB Andrzej Skorupski
Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia o konkursie ofert pdf 3.99 MB Andrzej Skorupski
Załącznik nr 2 - Wzór oferty konkursowej doc 1.08 MB Andrzej Skorupski
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o niekaralności docx 14.63 KB Andrzej Skorupski
Załącznik nr 4 - Wzór karty oceny pdf 620.76 KB Andrzej Skorupski
Załącznik nr 5 - Wzór umowy na realizację zadania pdf 253.08 KB Andrzej Skorupski
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia RODO docx 17.72 KB Andrzej Skorupski
Załącznik nr 7 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania docx 89.53 KB Andrzej Skorupski
Klauzura informacyjna GCPU o przetwarzaniu danych osobowych docx 15.54 KB Andrzej Skorupski
Instrukcja tworzenia kont w systemie Witkac.pl pdf 1.82 MB Andrzej Skorupski
Instrukcja składania oferty w systemie Witkac.pl pdf 822.55 KB Andrzej Skorupski