GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
reprezentowane przez
DYREKTORA Adama Landowskiego
ogłasza z dniem 22.03.2019 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz superwizje dla specjalistów, realizacja programu (szkolenia), dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.

UWAGA!!!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl pod linkiem:

https://witkac.pl/#/Contest/View/9704

 

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (zadanie z obszaru przeciwdziałania  alkoholizmowi - Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nr zadania NPZ –2.2 oraz 3.1.2)

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019:  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Obszar/kierunek: EDUKACJA ZDROWOTNA/ PROMOCJA ZDROWIA

Cel Szczegółowy 1 Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 : Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom

Zad. 1/ 1.9 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu „ Spójrz Inaczej”

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 9000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

 Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

 

Zad. 2/ 1.9 Szkolenie przygotowujące realizatorów  rekomendowanego Programu Nauki Zachowania

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 10000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

 Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

 

Zad.3/ 1.9 Szkolenia dla rodziców w szkołach -  „WYWIADÓWKI PROFILAKTYCZNE”

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 4500 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

 Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

 

Zad. 4/ 1.9 Szkolenie dotyczące zjawiska Chemsex

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 4500 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

 Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

 

Zad.5/ 1.9 Szkolenie na temat profilaktyki uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 6000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

 Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

 

Zad. 6/ 1.9 Seminarium dla przedstawicieli  Rad Dzielnic na temat profilaktyki uzależnień w środowisku lokalnym (dzielnicy)

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 12000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: Od podpisania Umowy ,

 Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 28 czerwca 2019 r.

 

 Zad. 7/ 1.9 Szkolenie dla dzielnicowych  liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 6000 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 1 lipca 2019 r.,

 Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania: 12 grudnia 2019 r.

 1. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do 08.04.2019r.  do godz. 11 .00.
 2. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną
  z obowiązującym wzorem.
 3. Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
 4. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie, z zastrzeżeniem procedury uzupełniania wymogów formalnych, określonej w części VIII. „KRYTERIA OCENY OFERTY” przedmiotowego Ogłoszenia.
 5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 6.    Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej jeżeli spełniły wymagania formalne.
 7.  Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl oraz oświadczenie/a o niekaralności:
 1. należy dostarczyć w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru w konkursie (najpóźniej do dnia  10.04.2019 r. do godz. 12.00) do siedziby Ogłaszającego konkurs tj.: w  Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro), sekretariat - p.406 .W przypadku przesłania potwierdzenia i oświadczeń pocztą decyduje data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs;
 2. potwierdzenie złożenia oferty powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej  w generatorze;