GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
reprezentowane przez DYREKTORA ogłasza z dniem 18.02.2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 pn.

Szkolenia i warsztaty w ramach realizacji kampanii Kieruj bez procentów oraz kampanii "Młodość bez procentów"

 1. 1 Realizacja dwugodzinnych warsztatów „Trzeźwa jazda”
 2. 2 Realizacja dwugodzinnych warsztatów „Pierwsza Pomoc”
 3. 3 Realizacja konferencji dla młodzieży

UWAGA!!!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl pod linkiem:

https://witkac.pl/#/Contest/View/9329

Instrukcja zakładania konta na platformie Witkac oraz instrukcja składania oferty są dostępne w załącznikach.

W opisie zadań umieszczone są linki do konkursów na platformie witkac.pl dostępne po zalogowaniu do platformy.

ZAKRES ZADANIA:

cz.1 Realizacja warsztatów „Trzeźwa jazda”  – 20 warsztatów

Celem prowadzonych warsztatów jest uświadomienie konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zainicjowanie dyskusji dotyczącej faktów i mitów związanych z piciem alkoholu, skonfrontowanie mylnych przekonań z prawdziwymi danymi oraz przekazanie rzetelnych informacji dotyczących przepisów prawnych związanych z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu i narkotyków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dokładne dni szkolenia zostaną ustalone po wyborze Wykonawcy.

Warsztaty obejmować będą łącznie: 40 godzin dydaktycznych (20 spotkań po 2 godziny dydaktyczne).

Przewidywanych jest 20 grup, z liczbą uczestników uzależnioną od liczebności klasy.

Warsztaty odbywać będą się w szkołach Ponadpodstawowych  na terenie Miasta Gdańska, wskazanych przez GCPU.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia warsztatów wedle schematu przekazanego przez Zlecającego z użyciem materiałów przekazanych przez Zlecającego:

 • prezentacja multimedialna
 • film edukacyjny
 • alkogogle

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • umówienia dokładnych terminów warsztatów bezpośrednio ze szkołami ponadgimnazjalnymi (na podstawie danych teleadresowych przekazanych przez Zlecającego)
 • przygotowania fotorelacji przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej w formie pre i posttestu
 • Wykonawca obliguje się do stworzenia interdyscyplinarnego zespołu składającego się z min.1 przedstawiciela służb mundurowych i 1 psychologa/pedagoga
 • Dopuszcza się prowadzenie cyklu (2 godzin dydaktycznych) przez 1 osobę, przy czym min. 6 warsztatów musi być przeprowadzonych przez przedstawiciela służb mundurowych

Specyfika warsztatów:

Zajęcia będą odbywać się w cyklu 2 godzin dydaktycznych  (90min), zajęcia warsztatowe muszą być prowadzone przez specjalistów posiadających następujące kwalifikacje:

- znajomość tematyki z zakresu dziedziny uzależnień

- znajomość prawa ruchu drogowego

- doświadczenie w pracy edukacyjnej z młodzieżą ponadgimnazjalną

- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce

Termin realizacji: Wykonawca winien wskazać w harmonogramie termin realizacji zadania lecz nie może być późniejszy niż do 6.12.2019 r.

 1. 2 Realizacja dwugodzinnych warsztatów „Pierwsza Pomoc”- 20 warsztatów

Przeprowadzenie dwugodzinnych warsztatów (łącznie 40 godzin dydaktycznych, czyli 20 spotkań po 2 godziny dydaktyczne) z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół podstawowych (kl. VI-VIII). Przewidywanych jest 20  grup, z liczbą uczestników uzależnioną od liczebności klasy

Cel:  Warsztaty mają na celu naukę podstawowych umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, w tym umiejętność wezwania pomocy,  RKO, pierwsza pomoc w przypadku złamań, urazów kręgosłupa. Warsztaty mają uczyć podstawowych czynności i zachowań , mogących uratować zdrowie lub życie człowiekowi w sytuacji zagrożenia, uwrażliwiające i uczące prawidłowych reakcji w stosunku do osób, które zamierzają prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu. Ponadto warsztaty mają uczyć odpowiedzialności za siebie i innych.

Uczestnikami warsztatów będą: młodzież (uczniowie szkół ponadpodstawowych  z terenu Miasta Gdańska,  wskazane przez GCPU. 

Specyfika warsztatów:

Zajęcia będą odbywać się w cyklu 2 godzin dydaktycznych (90 min), zajęcia warsztatowe muszą być prowadzone przez specjalistów posiadających następujące kwalifikacje:

- znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy

- wykształcenie wyższe (medyczne)- ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarka etc.

- doświadczenie w realizacji warsztatów o podobnej tematyce

Wykonawca będzie świadczył usługi w szkołach wskazanych przez Zamawiającego z terenu Miasta Gdańska.

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • Umówienia dokładnych terminów warsztatów bezpośrednio ze szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi (na podstawie danych teleadresowych przekazanych przez Zlecającego)
 • Zapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji działań (fantomy do nauki RKO, środki opatrunkowe etc.)
 • przygotowania fotorelacji przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej w formie pre i posttestu

Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu merytorycznego odpowiadającego tematyce warsztatu oraz przedstawić proponowany konspekt warsztatów przed podjęciem realizacji działań.

Warsztaty mają  być prowadzone przez specjalistów o potwierdzonym doświadczeniu zawodowym oraz odpowiednich kwalifikacjach.

Termin realizacji: Wykonawca winien wskazać w harmonogramie termin realizacji zadania lecz nie może być późniejszy niż do 6.12.2019 r.

 

Cz.3 Zorganizowanie 2 mini konferencji dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w jednej ze szkół gdańskich.

cel zadania: podniesienie wiedzy z zakresu negatywnego wpływu alkoholu, narkotyków, energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów. oraz dostarczenie informacji na temat wpływu tych substancji na zachowanie młodzieży.

określenie adresata wniosku (grupa docelowa): młodzież- uczniowie szkół ponadpodstawowych

opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 konferencji dla wyżej wskazanych odbiorców z zakresu wpływu narkotyków, alkoholu i energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów. Liczba uczestników  jednej konferencji  od minimum  80 osób  do maksimum  120 osób.

Jedna konferencja ma obejmować 1 dzień w tygodniu roboczym od poniedziałku do piątku (łącznie 3 godziny dydaktyczne), powinna być prowadzona przez min.  2 specjalistów.

Konferencja ma zawierać bloki tematyczne:

 • Narkotyki: jak wpływają na zachowania młodzieży i sprawność prowadzenia pojazdów.
 • Alkohol i energetyki: jak wpływają na zachowania młodzieży i sprawność prowadzenia pojazdów.
 • Jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś zamierza prowadzić samochód po alkoholu z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Oferent zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia i potrzebne informacje, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia konferencji   oraz organizuje i zakupuje produkty na przerwę kawową dla uczestników wydarzenia. Konferencje mają się odbyć  w gdańskich placówkach edukacyjnych, wyznaczonych przez GCPU. Rekrutacja uczestników na konferencje  jest po stronie Oferenta, w konsultacji z wybraną szkołą. Realizator przeprowadzi ewaluację konferencji w formie  uwzględniającej cele zadania. Raport z ewaluacji Oferent przekaże do GCPU. Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję konferencji obejmującą program konferencji, opis kwalifikacji osób prowadzących wykłady/ warsztaty, kosztorys zadania oraz narzędzie ewaluacyjne.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki

w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie www.parpa.pl

oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu konferencji przedstawi raport z realizacji zadania oraz wyniki ewaluacji.

Termin realizacji: Wykonawca winien wskazać w harmonogramie termin realizacji zadania lecz nie może być późniejszy niż do 13.12.2019 r.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Sporządzenia sprawozdania końcowego z  realizacji każdej części zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 (w terminie 10 dni od terminu końcowego wykonania danej części zadania wynikającego z harmonogramu)  oraz sprawozdania  końcowego podsumowującego realizację całego Zadania III(załącznik nr 9, do dnia 30.12.2019 r.) UWAGA: W Sprawozdaniu końcowym w Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 5: Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków) - w przypadku rozliczenia konkursu w formie zapłaty wynagrodzenia po zakończeniu realizacji zadania, w kolumny wpisać odpowiednio „0” lub „nie dotyczy”.

- Dbania o pozytywny wizerunek kampanii i Miasta Gdańska. 

- Konsultowania wszystkich treści z przedstawicielem GCPU.

- Uzyskania akceptacji  ze strony GCPU przed publikacją lub wydrukiem materiałów

- Określania stawek nie wyższych, niż obowiązujące stawki PARPA.

- Uczestnictwa w roboczych spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie GCPU przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku.

- Proces realizacji zadania będzie przebiegał następująco:  Wykonawca przedstawi projekt materiałów, GCPU przekaże opinie i wskaże ewentualne poprawki, obowiązkiem Wykonawcy będzie ustosunkowanie się do nich. Przed uruchomieniem wydruku lub publikacji konieczna będzie ostateczna akceptacja materiałów ze strony GCPU.

- Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty):

Po zakończeniu projektu Wykonawca przekazuje GCPU wszystkie materiały  w formie drukowanej (w siedzibie GCPU, ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku) oraz w formie elektronicznej (utrwalonej na płycie CD lub innym nośniku), z możliwością ich dalszego wykorzystywania. Wszystkie prawa autorskie związane z realizacją zadania zostaną przekazane GCPU.

Wnioskodawca przedstawi:

Propozycję specjalistów mających realizować Zadanie ze wskazaniem części zadania oraz  dokumenty potwierdzające ich doświadczenie w realizacji zadań o podobnej tematyce.

Specjaliści powinni mieć doświadczenie w pracy profilaktycznej z młodzieżą oraz posiadać kompetencje wymagane w każdej części zadania.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do 06 marca 2019 r.  do godz. 15 .00.
 2. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem.
 3. Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
 4. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie, z zastrzeżeniem procedury uzupełniania wymogów formalnych, określonej w części VIII. „KRYTERIA OCENY OFERTY” przedmiotowego Ogłoszenia.
 5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 6.    Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej jeżeli spełniły wymagania formalne.
 7.  Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl oraz oświadczenie/a o niekaralności:
 1. należy dostarczyć w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru w konkursie (najpóźniej do dnia 08  marzec  2019 r. do godz. 11.00) do siedziby Ogłaszającego konkurs tj.: w  Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro), sekretariat - p.406 .W przypadku przesłania potwierdzenia i oświadczeń pocztą decyduje data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs;
 2. potwierdzenie złożenia oferty powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze;

UWAGA! Suma kontrolna zmienia się przy każdej zmianie oferty, edytując ją w systemie np. po dodaniu przecinka, zamianie liter. Po złożeniu oferty poprzez system elektroniczny, system ten umieszcza na niej ostateczną sumę kontrolną, która musi być identyczna z sumą kontrolną potwierdzenia złożenia oferty, generowanego z systemu i składanego w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs.

 1. potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów;
 2. oświadczenie/a o niekaralności stanowiące (załącznik Nr 3) do zarządzenia o konkursie powinno być czytelnie podpisane przez wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów
  (np. prokurent, pełnomocnik).
 1. Ogłoszenie można pobrać z systemu Witkac.pl, ze strony internetowej,www.bip.gcpu.pl

Merytorycznych konsultacji udziela: Julia Bąkowska – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro) p. 412, tel. 58 320 70 68 wew. 42, 502 430 652 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.