Drukuj

 GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

reprezentowane przez
DYREKTORA Adama Landowskiego
ogłasza z dniem 01.02.2019 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

 UWAGA!!!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl

pod linkiem:

https://witkac.pl/#/Contest/View/9068

https://witkac.pl/#/contest/view?id=9072

https://witkac.pl/#/contest/view?id=9073

 

Instrukcja zakładania konta na platformie Witkac oraz instrukcja składania oferty są dostępne w załącznikach.

W opisie zadań umieszczone są linki do konkursów na platformie witkac.pl dostępne po zalogowaniu do platformy.

 

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (zadanie z obszaru przeciwdziałania  alkoholizmowi - Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nr zadania NPZ - 2.4.1).

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019:  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Obszar/kierunek: EDUKACJA ZDROWOTNA/ PROMOCJA ZDROWIA

Cel Szczegółowy 1 Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 : Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom

 

Zadanie I:

Realizacja kampanii Młodość bez procentów, w tym działania medialne, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja i udział w wydarzeniach z zakresu promocji zdrowia. (Zadanie 1.6 SPPiRPAoPN). Realizacja zadania powinna się składać z jedenastu następujących części:

cz.1Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (kwiecień 2019)

cz.2 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (maj 2019)

cz.3 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (czerwiec 2019)

cz.4 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (lipiec 2019)

cz.5 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (sierpień 2019)

cz.6 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (wrzesień 2019)

cz.7 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (październik 2019)

cz.8 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (listopad 2019)

cz.9 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (grudzień 2019)

cz.10 Organizacja profesjonalnych sesji zdjęciowych

cz.11 Projekty plakatu, CL, druk i kampania CL

 1. 12 Zorganizowanie warsztatów pn. „Złap flow z pasją, bo to #emocjeprocentuja”

Zadanie II:

Realizacja kampanii Kieruj bez procentów, w tym m.in.: akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe i artykuły prasowe. (Zadanie 1.5 SPPiRPAoPN). Realizacja zadania powinna się składać z jedenastu następujących części:

cz.1Przeprowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (kwiecień 2019)

cz.2 Przeprowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (maj 2019)

cz.3 Przeprowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (czerwiec 2019)

cz.4 Przeprowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (lipiec 2019)

cz.5 Przeprowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (sierpień 2019)

cz.6 Przeprowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (wrzesień 2019)

cz.7 Przeprowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (październik 2019)

cz.8 Przeprowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (listopad 2019)

cz.9 Przeprowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (grudzień 2019)

cz.10 Organizacja profesjonalnych sesji zdjęciowych

cz.11 Projekty plakatu, CL, druk i kampania CL

 

Zadanie III:

Szkolenia i warsztaty w ramach realizacji kampanii Kieruj bez procentów oraz kampanii Młodość bez procentów, (Zadanie 1.5 i 1.6 SPPiRPAoPN):

 1. 1 Realizacja dwugodzinnych  warsztatów „Trzeźwa jazda”
 2. 2 Realizacja dwugodzinnych warsztatów „Pierwsza Pomoc”
 3. 3 Realizacja konferencji dla młodzieży

 

 1. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2019 r.  do godz. 15 .00.
 2. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem.
 3. Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
 4. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie, z zastrzeżeniem procedury uzupełniania wymogów formalnych, określonej w części VIII. „KRYTERIA OCENY OFERTY” przedmiotowego Ogłoszenia.
 5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 6.    Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej jeżeli spełniły wymagania formalne.
 7.  Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl oraz oświadczenie/a o niekaralności:

 

Osoba do kontaktu: Julia Bąkowska – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro) p. 412, tel. 58 320 70 68, 502 430 652, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Agata Konieczna tel. 502 430 777, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Załączniki do pobrania:

 1. Zarządzenie Dyrektora GCPU o konkursie
 2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 3. Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 4. Wzór oświadczenia o niekaralności stanowi załącznik nr 3
 5. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 4.
 6. Wzór umowy na realizację zadania stanowi załącznik nr 5.
 7. Wzór oświadczenia RODO stanowi załącznik nr 6
 8. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania stanowi załącznik nr 7.
 9. Instrukcja tworzenia kont w systemie Witkac.pl
 10. Instrukcja składania oferty w systemie Witkac.pl
 11. Klauzura informacyjna GCPU o przetwarzaniu danych osobowych

Brak załączników.