GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  reprezentowane przez DYREKTORA Adama Landowskiego ogłasza z dniem 08.11.2018 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

WAGA!!!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl

pod linkiem: https://witkac.pl/#/Contest/View/7788

Instrukcja zakładania konta na platformie Witkac oraz instrukcja składania oferty są dostępne w załącznikach.

 

W opisie zadań umieszczone są linki do konkursów na platformie witkac.pl dostępne po zalogowaniu do platformy.

Zad. 1.3 Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska,  w szczególności kobiet, młodzieży, młodych dorosłych i osób niepełnosprawnych, na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i NSP oraz dostępnej oferty pomocowej: Organizacja dwóch  konferencji dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień - wpływu alkoholu, narkotyków i energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów .

I. PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916). 

II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi 
w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 239), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".
 

III. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ, TERMINY ICH  REALIZACJI

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie .

Zadanie powinno zostać opisane w generatorze wniosków witkac.pl.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ

Zadanie: Zorganizowanie 2 konferencji dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień - wpływu alkoholu, narkotyków i energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów

a) cel zadania: podniesienie wiedzy z zakresu negatywnego wpływu alkoholu, narkotyków, energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów. oraz dostarczenie informacji na temat wpływu tych substancji na zachowanie młodzieży.

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): młodzież- uczniowie szkół ponadpodstawowych 

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 konferencji dla wyżej wskazanych odbiorców z zakresu wpływu narkotyków, alkoholu i energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów. Liczba uczestników jednej konferencji  od minimum  80 osób  do maksimum  120 osób. Jedna konferencja ma obejmować 1 dzień w tygodniu roboczym od poniedziałku do piątku (łącznie 4 godziny dydaktyczne). 

Terminy konferencji  zostaną  ustalone po podpisaniu umowy z GCPU. Realizacja zadania  od podpisania Umowy  maksymalnie do 14.12.2018. 

Konferencja ma zawierać bloki tematyczne: 

Narkotyki: jak wpływają na zachowania młodzieży i  sprawność prowadzenia pojazdów.

Alkohol: jak wpływają na zachowania młodzieży i  sprawność prowadzenia pojazdów.

Energetyki: jak wpływają na zachowania młodzieży i  sprawność prowadzenia pojazdów.

Oferent zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia i potrzebne informacje, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia konferencji   oraz organizuje i zakupuje produkty na przerwę kawową dla uczestników wydarzenia. Konferencje mają się odbyć  w gdańskich placówkach edukacyjnych, wyznaczonych przez GCPU. Rekrutacja uczestników na konferencje  jest po stronie Oferenta, w konsultacji z wybraną szkołą. Realizator przeprowadzi ewaluację konferencji w formie  uwzględniającej cele zadania. Raport z ewaluacji Oferent przekaże do GCPU. Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję konferencji obejmującą program konferencji, opis kwalifikacji osób prowadzących wykłady/ warsztaty, kosztorys zadania oraz narzędzie ewaluacyjne. 

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie www.parpa.pl 

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu konferencji przedstawi raport z realizacji zadania oraz wyniki ewaluacji.

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania  to 6 000 zł.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2018 r.  do godz. 15 .00.

2. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem.

3. Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

4. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie, z zastrzeżeniem procedury uzupełniania wymogów formalnych, określonej w części VIII. „KRYTERIA OCENY OFERTY” przedmiotowego Ogłoszenia.

5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

6.    Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej jeżeli spełniły wymagania formalne.

7. Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl oraz oświadczenie/a o niekaralności:

a) należy dostarczyć w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru w konkursie (najpóźniej do dnia  22  listopada  2018 r. do godz. 11.00) do siedziby Ogłaszającego konkurs tj.: w  Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro), sekretariat - p.406 .W przypadku przesłania potwierdzenia i oświadczeń pocztą decyduje data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs;

b) potwierdzenie złożenia oferty powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej  w generatorze;

UWAGA! Suma kontrolna zmienia się przy każdej zmianie oferty, edytując ją w systemie np. po dodaniu przecinka, zamianie liter. Po złożeniu oferty poprzez system elektroniczny, system ten umieszcza na niej ostateczną sumę kontrolną, która musi być identyczna z sumą kontrolną potwierdzenia złożenia oferty, generowanego z systemu i składanego w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs.

c) potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów;

d) oświadczenie/a o niekaralności stanowiące (załącznik Nr 3) do zarządzenia o konkursie powinno być czytelnie podpisane przez wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów 

(np. prokurent, pełnomocnik).

8. Ogłoszenie można pobrać z systemu Witkac.pl, ze strony internetowej,www.bip.gcpu.pl 

 

Merytorycznych konsultacji udziela: Julia Bąkowska – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro) p. 412, tel. 58 320 70 68 wew. 42, 502 430 652

 

 

 

Brak załączników.