GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  reprezentowane przez DYREKTORA Adama Landowskiego ogłasza z dniem 08.11.2018 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

UWAGA!!!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl

pod linkiem: https://witkac.pl/#/Contest/View/7635

Instrukcja zakładania konta na platformie Witkac oraz instrukcja składania oferty są dostępne w załącznikach.

W opisie zadań umieszczone są linki do konkursów na platformie witkac.pl dostępne po zalogowaniu do platformy.

Zad. 1.12 Realizacja szkolenia dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (zadanie z obszaru przeciwdziałania  alkoholizmowi - Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nr zadania NPZ - 3.3).

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018:  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Obszar/kierunek: EDUKACJA ZDROWOTNA/ PROMOCJA ZDROWIA

Cel Szczegółowy 1 Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 : Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom

I. PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916). 

II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi
w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r., poz. 239), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".
 

III. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ, TERMINY ICH  REALIZACJI

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie .

Zadanie powinno zostać opisane na osobnym druku Oferty (załącznik nr 2).

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ

Zadanie:   Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium na temat  terapii i profilaktyki uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

a) cel zadania: przygotowanie specjalistów znających specyfikę pracy z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną do prowadzenia działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
a także poszerzenie wiedzy terapeutów uzależnień o informacje dotyczące udzielania pomocy terapeutycznej osobom z niepełnosprawnością intelektualną, które nadużywają alkoholu lub są uzależnione od substancji psychoaktywnych.

b) określenie adresata  (grupa docelowa): specjaliści pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym specjaliści z dziedziny terapii uzależnień

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium dla wyżej wskazanych odbiorców.  Seminarium ma obejmować 2 bloki szkoleniowe: wykładowy i warsztatowy (6 godzin jednego dnia)

Seminarium ma zawierać m.in. obszary tematyczne:

 • charakterystyka procesów poznawczych i skutecznych sposobów komunikacji z osobami
  z niepełnosprawnością intelektualną,
 • emocjonalne i biologiczne mechanizmy uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz diagnozowanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia u osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • warunki psychospołeczne i specyfika pracy z rodzinami dorosłych osób
  z niepełnosprawnością intelektualną, które wykazują symptomy ryzykownego używania substancji  psychoaktywnych lub podejmują inne zachowania ryzykowne np.: kredyty, seksoholizm, obżarstwo, zakupoholizm,
 • wiedza na temat efektywnych narzędzi do prowadzenia profilaktyki uzależnień w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną ,
 • informacje na temat podejmowania interwencji terapeutycznej oraz udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną używającym lub uzależnionym od substancji psychoaktywnych i innych uzależnień.

 Szkolenie ma zostać przeprowadzone przez zespół szkoleniowców:

1. osobę posiadającą doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,

2. osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z psychoterapii uzależnień.

 Liczba uczestników seminarium od minimum 40 do 50 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające adekwatne treści merytoryczne i program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje poczęstunek w przerwach kawowych dla uczestników. Seminarium  ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne.

Termin realizacji zadania od podpisania Umowy do 14 grudnia 2018 r. Szkolenie może się odbywać w dni robocze jak również w soboty. Termin seminarium do ustalenia z GCPU.

Realizator przeprowadzi ewaluację seminarium w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję seminarium obejmującą program seminarium  oraz opis kwalifikacji osób prowadzących wykłady/ warsztaty oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na seminarium po stronie oferenta  we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu seminarium przedstawi raport z realizacji zadania, dokumentację fotograficzną wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Kwota przeznaczona na realizację zadania  to 10 000 zł.

 1. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2018 r.  do godz. 11 .00.
 2. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem.
 3. Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
 4. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie, z zastrzeżeniem procedury uzupełniania wymogów formalnych, określonej w części VIII. „KRYTERIA OCENY OFERTY” przedmiotowego Ogłoszenia.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 6. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej jeżeli spełniły wymagania formalne.
 7. Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl oraz oświadczenie/a o niekaralności:

a)       należy dostarczyć w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru w konkursie (najpóźniej do dnia  26 listopada 2018 r. do godz. 12.00) do siedziby Ogłaszającego konkurs tj.: w  Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro), sekretariat - p.406 .W przypadku przesłania potwierdzenia i oświadczeń pocztą decyduje data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs;

b)      potwierdzenie złożenia oferty powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej  w generatorze;

Osoba do kontaktu: Anna Baranowska – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro) p. 412, tel. 58 320 02 56 wew. 34, 669-979-206

 Załączniki do pobrania:

 1. Zarządzenie Dyrektora GCPU o konkursie
 2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 3. Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 4. Wzór oświadczenia o niekaralności stanowi załącznik nr 3
 5. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 4.
 6. Wzór umowy na realizację zadania stanowi załącznik nr 5.
 7. Wzór oświadczenia RODO stanowi załącznik nr 6
 8. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania stanowi załącznik nr 7.
 9. Instrukcja tworzenia kont w systemie Witkac.pl
 10. Instrukcja składania oferty w systemie Witkac.pl
 11. Klauzura informacyjna GCPU o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09, listopad 2018 11:37 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09, listopad 2018 11:38 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09, listopad 2018 11:40 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09, listopad 2018 11:42 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09, listopad 2018 11:43 Andrzej Skorupski