GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  reprezentowane przez DYREKTORA Adama Landowskiego ogłasza z dniem 31.10.2018 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018.

UWAGA!!!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl

pod linkiem: https://witkac.pl/#/Contest/View/7545

Instrukcja zakładania konta na platformie Witkac oraz instrukcja składania oferty są dostępne w załącznikach.

W opisie zadań umieszczone są linki do konkursów na platformie witkac.pl dostępne po zalogowaniu do platformy.

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
reprezentowane przez
DYREKTORA Adama Landowskiego
ogłasza z dniem 02.11.2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

 

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (zadanie z obszaru przeciwdziałania  alkoholizmowi - Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nr zadania NPZ - 3.3).

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018:  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Obszar/kierunek: EDUKACJA ZDROWOTNA/ PROMOCJA ZDROWIA

Cel Szczegółowy 1 Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 : Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom

Zad. 1.3 Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska,  w szczególności kobiet, młodzieży, młodych dorosłych i osób niepełnosprawnych, na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i NSP oraz dostępnej oferty pomocowej.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r., poz. 239).

Zad. 1.3 Podnoszenie wiedzy. mieszkańców Gdańska,  w szczególności kobiet, młodzieży, młodych dorosłych i osób niepełnosprawnych, na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i NSP oraz dostępnej oferty pomocowej.

Zorganizowanie 2 konferencji dla młodzieży z zakresu wpływu alkoholu, narkotyków i energetyków na na zachowania młodzieży i sprawność prowadzenia pojazdów.

a) cel zadania: podniesienie wiedzy z zakresu negatywnego wpływu alkoholu, narkotyków, energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów. oraz dostarczenie informacji na temat wpływu tych substancji na zachowanie młodzieży.

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): młodzież- uczniowie szkół ponadpodstawowych

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 konferencji dla wyżej wskazanych odbiorców
z zakresu wpływu narkotyków, alkoholu i energetyków na sprawność prowadzenia pojazdów. Liczba uczestników konferencji  od minimum  80 osób  do maksimum  120 osób

Jedna konferencja ma obejmować 1 dzień w tygodniu roboczym od poniedziałku do piątku (łącznie 4 godziny dydaktyczne).

Terminy konferencji  zostaną  ustalone po podpisaniu umowy z GCPU. Realizacja zadania  od podpisania Umowy  maksymalnie do 14.12.2018 r.

Konferencja ma zawierać bloki tematyczne:

 • Narkotyki: jak wpływają na zachowania młodzieży i  sprawność prowadzenia pojazdów.
 • Alkohol: jak wpływają na zachowania młodzieży i  sprawność prowadzenia pojazdów.
 • Energetyki: jak wpływają na zachowania młodzieży i  sprawność prowadzenia pojazdów. 

Oferent zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia i potrzebne informacje, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia konferencji   oraz organizuje i zakupuje produkty na przerwę kawową dla uczestników wydarzenia. Konferencje mają się odbyć  w gdańskich placówkach edukacyjnych, wyznaczonych przez GCPU. Rekrutacja uczestników na konferencje  jest po stronie Oferenta, w konsultacji z wybraną szkołą. Realizator przeprowadzi ewaluację konferencji w formie  uwzględniającej cele zadania. Raport z ewaluacji Oferent przekaże do GCPU. Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję konferencji obejmującą program konferencji, opis kwalifikacji osób prowadzących wykłady/ warsztaty, kosztorys zadania oraz narzędzie ewaluacyjne.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie www.parpa.pl

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu konferencji przedstawi raport z realizacji zadania oraz wyniki ewaluacji.

Kwota przeznaczona na realizację zadania  to 6 000 zł.

 1. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2018 r.  do godz. 11 .00.
 2. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem.
 3. Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
 4. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie, z zastrzeżeniem procedury uzupełniania wymogów formalnych, określonej w części VIII. „KRYTERIA OCENY OFERTY” przedmiotowego Ogłoszenia.
 5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 6.    Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej jeżeli spełniły wymagania formalne.
 7.  Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl oraz oświadczenie/a o niekaralności:
 1. należy dostarczyć w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru w konkursie (najpóźniej do dnia  15 października 2018 r. do godz. 11.00) do siedziby Ogłaszającego konkurs tj.: w  Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro), sekretariat - p.406 .W przypadku przesłania potwierdzenia i oświadczeń pocztą decyduje data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs;
 2. potwierdzenie złożenia oferty powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej  w generatorze;

Osoba do kontaktu: Julia Bąkowska – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro) p. 412, tel. 58 320 70 68, 502 430 652.

Załączniki do pobrania:

1.     Zarządzenie Dyrektora GCPU o konkursie

2.     Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3.     Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

4.     Wzór oświadczenia o niekaralności stanowi załącznik nr 3

5.     Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 4.

6.     Wzór umowy na realizację zadania stanowi załącznik nr 5.

7.     Wzór oświadczenia RODO stanowi załącznik nr 6

8.     Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania stanowi załącznik nr 7.

9.     Instrukcja tworzenia kont w systemie Witkac.pl

10.  Instrukcja składania oferty w systemie Witkac.pl

11.  Klauzura informacyjna GCPU o przetwarzaniu danych osobowych

Brak załączników.