GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  reprezentowane przez DYREKTORA Adama Landowskiego ogłasza z dniem 18.10.2018 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

 

UWAGA!!!

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl

 

Instrukcja zakładania konta na platformie Witkac oraz instrukcja składania oferty są dostępne w załącznikach.

 

W opisie zadań umieszczone są linki do konkursów na platformie witkac.pl dostępne po zalogowaniu do platformy.

 

 

 

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów

 

Zad. 1.12 Realizacja szkolenia dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (zadanie z obszaru przeciwdziałania  alkoholizmowi - Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nr zadania NPZ - 3.3).

 

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018:  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

 

Obszar/kierunek: EDUKACJA ZDROWOTNA/ PROMOCJA ZDROWIA

 

Cel Szczegółowy 1 Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 : Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom

 

 

                                                                            I. PODSTAWA PRAWNA

 

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916).

II. ADRESAT KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi
w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r., poz. 239), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".

III. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ, TERMINY ICH  REALIZACJI

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie .

Zadanie powinno zostać opisane na osobnym druku Oferty (załącznik nr 2).

 

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 18 000 zł.

Numer i nazwa zadania w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów

Zad. 1.12 Realizacja szkolenia dotyczącego terapii i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Opis zadania

Numer zadania

Kwota przeznaczona na realizację zadania

Termin rozpoczęcia realizacji zadania

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania

Zad.1 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych

Zad.1.9

https://witkac.pl/#/Contest/View/7433

 

8000 zł

Od podpisania Umowy

14 grudnia 2018

Zad. 2 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat  terapii i profilaktyki uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zad.1.12

https://witkac.pl/#/Contest/View/7436

 

10 000 zł

Od podpisania Umowy

14 grudnia 2018

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Ogłoszeniu o konkursie – Załącznik nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

 

 

 

  1. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2018 r.  do godz. 11 .00.
  2. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem.
  3. Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
  4. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie, z zastrzeżeniem procedury uzupełniania wymogów formalnych, określonej w części VIII. „KRYTERIA OCENY OFERTY” przedmiotowego Ogłoszenia.
  5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
  6.    Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej jeżeli spełniły wymagania formalne.
  7.  Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu Witkac.pl oraz oświadczenie/a o niekaralności:

 

a)       należy dostarczyć w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru w konkursie (najpóźniej do dnia  26 października 2018 r. do godz. 11.00) do siedziby Ogłaszającego konkurs tj.: w  Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro), sekretariat - p.406 .W przypadku przesłania potwierdzenia i oświadczeń pocztą decyduje data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs;

 

b)       potwierdzenie złożenia oferty powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej  w generatorze;

 

 

 

Osoba do kontaktu: Anna Baranowska – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro) p. 412, tel. 58 320 02 56 wew. 34, 669-979-206

 

Załączniki do pobrania:

 

1.       Zarządzenie Dyrektora GCPU o konkursie

 

2.       Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

3.       Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

4.       Wzór oświadczenia o niekaralności stanowi załącznik nr 3

 

5.       Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 4.

 

6.       Wzór umowy na realizację zadania stanowi załącznik nr 5.

 

7.       Wzór oświadczenia RODO stanowi załącznik nr 6

 

8.       Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania stanowi załącznik nr 7.

 

9.       Instrukcja tworzenia kont w systemie Witkac.pl

 

10.   Instrukcja składania oferty w systemie Witkac.pl

 

11.   Klauzura informacyjna GCPU o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

 

Brak załączników.