GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ, zwane dalej GCPU
reprezentowane przez
DYREKTORA Adama Landowskiego
ogłasza z dniem
20.08.2018
roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (zadanie 1.3).

 

 

 

Zadanie 1.3. Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska,  w szczególności kobiet, młodzieży, młodych dorosłych i osób niepełnosprawnych, na temat zagrożeń związanych

z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i NSP oraz dostępnej oferty pomocowej:

Przygotowanie programu warsztatów pn.  „#ważnewybory” dla młodzieży w wieku 13-14 lat.

 

Realizacja zadania powinna się składać z trzech następujących części:

Część 1: Przygotowanie programu warsztatowego, wraz z pilotażowymi materiałami edukacyjno-informacyjnymi.

Część 2: Przeprowadzenie zajęć w ramach programu pilotażowego wraz z ewaluacją.

Część 3: Przygotowanie ostatecznych wersji  materiałów edukacyjno-informacyjnych niezbędnych do realizacji zadania.

 

 

 

 

                                                                            I. PODSTAWA PRAWNA

 

 

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916).

 

 

II. ADRESAT KONKURSU

 

 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239),zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".

 

 

Zadanie 1.3. Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gdańska,  w szczególności kobiet, młodzieży, młodych dorosłych i osób niepełnosprawnych, na temat zagrożeń związanych

z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i NSP oraz dostępnej oferty pomocowej:

Przygotowanie programu warsztatów pn.  „#ważnewybory” dla młodzieży w wieku 13-14 lat.

 

Realizacja zadania powinna się składać z trzech następujących części:

Część 1: Przygotowanie programu warsztatowego, wraz z pilotażowymi materiałami edukacyjno-informacyjnymi.

Część 2: Przeprowadzenie zajęć w ramach programu pilotażowego wraz z ewaluacją.

Część 3: Przygotowanie ostatecznych wersji  materiałów edukacyjno-informacyjnych niezbędnych do realizacji zadania.

 

Szczegółowy opis zadania:

 

III. ZAKRES ZADANIA

Cel główny: Przygotowanie programu warsztatowego pn.  „#ważnewybory” dla młodzieży w wieku 13-14 lat. Projekt programu szkoleniowego ma dotyczyć zagadnień związanych z okresem dorastania w kontekście profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

Realizacja: Realizacja zadania obejmuje przygotowanie kompletnego programu szkoleniowego składającego się z 6 modułów dla grupy dziewcząt, 6 modułów dla grupy chłopców (łącznie 12 modułów) wraz z pakietem materiałów, który zostanie przekazany realizatorom wraz z przeprowadzeniem pilotażowego programu na odpowiedniej grupie uczestników.

Adresaci: grupy niekoedukacyjne: dziewczęta/chłopcy w wieku 13-14 lat

 

Odbiorcy:

- dziewczęta w wieku 13-14 lat (grupa 1)

- chłopcy w wieku 13-14 lat (grupa 2)

- realizatorzy szkolnych programów profilaktyki, w tym m.in.: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z młodzieżą w wieku 13-14 lat.  

 

Opis realizacji zadań z podziałem na części 1-3:

 

Część 1. Przygotowanie programu warsztatowego, wraz z pilotażowymi materiałami edukacyjno-informacyjnymi.

 

 

Realizator zobowiązany jest do przygotowania całego programu (treściowo dostosowanego do grupy chłopców i dziewcząt w w/w okresie rozwojowym), składającego się z 6 opisanych niżej modułów (6 dla chłopców, 6 dla dziewcząt – łącznie 12 modułów). Każdy z modułów powinien być opatrzony wstępem, opisem celu, metod, grupy odbiorców oraz zawierać scenariusz wraz z narzędziami niezbędnymi do jego realizacji. Każdy z modułów powinien zawierać ćwiczenia warsztatowe, których celem jest realizacja tematów określonych w modułach (opisanych poniżej) wraz z propozycją sugerowanych rozważań lub/i elementów dyskusji moderowanej nt. substancji psychoaktywnych w różnych kontekstach dotyczących życia nastolatka.

Czas trwania jednego modułu to jedna godzina lekcyjna (45 minut).

Realizator zobowiązany jest do skonsultowania wszystkich proponowanych treści z pracownikiem GCPU oraz do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie GCPU (min. 2 spotkania).

 

Moduł 1 (bazowy): Dasz radę!

- Jak trudno i jak łatwo być nastolatką/nastolatkiem. Jak moje wybory wpływają na to, co się dzieje w moim życiu. 

- Moje i nasze czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

 

Moduł 2: „Moje ciało, moja świątynia”.

- Dlaczego nasze ciała tak się różnią- co na to wpływa i jak się z tym czuję? Jestem inny/inna czy jesteśmy tacy sami?

- Zaburzenia odżywiania/bigoreksja.

-  Rozwój emocjonalny i nerwowy (mózg) – jak mam poradzić sobie / zrozumieć swoje zachowania?

 

Moduł 3: Dziewczyna i alkohol./ Chłopak i alkohol.

- Alkohol – plusy/minusy. Co wiemy nt. tej substancji.  Jak alkohol wpływa na moje ciało i umysł. Co powinnam/powinienem wiedzieć – informacje nt. uwarunkowań i wpływu na biologię organizmu oraz zmiany w psychice.

- FAS, czyli odpowiedzialność za zdrowie dwojga ludzi.

- Co ważnego chciałabyś/chciałabyś wiedzieć o alkoholu, ale jeszcze nigdy nie miałaś/miałeś okazji o to zapytać.

 

Moduł 4: Moje zasady.

- Moje zasady, które są ważne, a które są mniej ważne. Czy zasady są dla mnie ważne?

-  Kto kieruje moim życiem, kto określa kim jestem dla siebie (moje granice).

 

Moduł 5: Ja i moi przyjaciele.

- Ja czy grupa: chcę być sobą i mieć swoje zdanie, chcę być częścią grupy. Jak to pogodzić?

- Jak się kłócić, jak się godzić. Informacja zwrotna- zasady.

- Obgadywanie- w realu i w sieci.

 

Moduł 6: Relacje z dorosłymi.

- Rodzic przybyszem z innej planety. Dorosły- przyjaciel czy wróg?

- O różnicach w rozumieniu siebie i świata. Jak rozmawiać z dorosłymi, żeby nas słuchali?

- Czy mam bliskiego dorosłego? Czy to jest ważne? Po co mi dorośli.

 

 

 

 

Część 2: Przeprowadzenie zajęć w ramach programu pilotażowego wraz z ewaluacją.

- Przeprowadzenie minimum 2 cykli programu (12 godzin warsztatów+4 godziny konsultacji) w szkole/szkołach – 1 cykl w grupie dziewcząt (8 godzin)  i 1 cykl w grupie chłopców 8 godzin)- łącznie 26 godzin dydaktycznych.

1 cykl obejmuje:

6 warsztatów (45 minut każdy)przeprowadzonych wg scenariuszy przygotowanych w ramach cz.1 zadania

2 spotkanie konsultacyjne z młodzieżą, na pierwszym spotkaniu omówienie zasad realizacji programu, cel, zaproszenie do korekty programu oraz wykonanie pretestu; na drugim spotkaniu podsumowanie programu- zebranie uwag, wskazówek, wykonanie postestu.

Obowiązkiem realizatora jest przeprowadzenie ewaluacji programu oraz zebranie uwag dotyczących jego realizacji i uwzględnienie ich przy przygotowywaniu finalnych wersji scenariuszy oraz materiałów szkoleniowych.

 

 

Wymagane kwalifikacje realizatora warsztatów: wykształcenie wyższe (preferowane ukończone studia na kierunku psychologia/pedagogika), doświadczenie w pracy profilaktycznej z młodzieżą.

 

Część 3: Przygotowanie ostatecznych wersji  materiałów edukacyjno-informacyjnych niezbędnych do realizacji zadania.

Zadaniem Realizatora jest przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji programu w szkołach -  min. 200 pakietów materiałów, gotowych do dystrybucji.

- Finalne wersje materiałów muszą uwzględniać uwagi uzyskane od uczestników podczas pilotażowego programu w szkołach.

- Przygotowanie ilustrowanej broszury dla realizatorów, zawierającej opis realizacji całego programu, zawartość modułów oraz wstęp teoretyczny, przygotowany na bazie aktualnej literatury. Sugerowana objętość broszury: ok. 40-50 str.

- Przygotowanie materiałów edukacyjnych (prezentacje multimedialne oraz inne materiały np. plansze, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, karty pracy do powielenia przez realizatorów etc.)- materiały w wersji elektronicznej i drukowanej.

- Przygotowanie narzędzia ewaluacyjnego w formie pre i post testów.

 

Termin wykonania całości Zadania: maksymalnie do 14 grudnia 2018 r.

 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

Sporządzenia sprawozdania końcowego z  realizacji każdej części zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 (w terminie 10 dni od terminu końcowego wykonania danej części zadania wynikającego z harmonogramu) oraz sprawozdania  końcowego podsumowującego realizację całego zadania (załącznik nr 9, do dnia 28.12.2018 r.)

Dbania o pozytywny wizerunek kampanii i Miasta Gdańska. 

Konsultowania wszystkich treści z przedstawicielem GCPU.

Uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie GCPU.

Uzyskania akceptacji  ze strony GCPU przed publikacją lub wydrukiem materiałów.

Określania stawek nie wyższych, niż obowiązujące stawki PARPA.

Uczestnictwa w roboczych spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie GCPU przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku.

Proces realizacji zadania będzie przebiegał następująco:  Wykonawca przedstawi projekt materiałów, GCPU przekaże opinie i wskaże ewentualne poprawki, obowiązkiem Wykonawcy będzie ustosunkowanie się do nich. Przed uruchomieniem wydruku lub publikacji konieczna będzie ostateczna akceptacja materiałów ze strony GCPU.

Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty):

Po zakończeniu projektu Wykonawca przekazuje GCPU wszystkie materiały  w formie drukowanej (w siedzibie GCPU, ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku) oraz w formie elektronicznej (utrwalonej na płycie CD lub innym nośniku), z możliwością ich dalszego wykorzystywania. Wszystkie prawa autorskie związane z realizacją zadania zostaną przekazane GCPU.

 

Wnioskodawca przedstawi:

Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży oraz propozycję zespołu realizującego program, wraz ze wskazaniem kwalifikacji poszczególnych realizatorów (z uwzględnieniem realizatorów warsztatów).

 

 

Termin realizacji całości Zadania: od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

 

 

Od dnia podpisania umowy do:

14 grudnia 2018 r.

 

 

V. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

 

 

Siedziba Realizatora; siedziba Ogłaszającego,  Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5

 

 

VI. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA

 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi:

25 000 zł

 

 

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1.  Odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert.

2.  Przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

VII. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

 

1.         Zadania z zakresu zdrowia publicznego winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

2.         W trakcie realizacji programu, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwracać się będzie szczególną uwagę na:

a.         prawidłowe realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętymi programami,

b.         rzetelne, prawidłowe i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

c.         oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

3.         Oferent zapewnia realizację zadania zatrudniając wykwalifikowaną kadrę          specjalistów, spełniającą odpowiednie standardy wskazane dla danego zadania, z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej/etatowej.

4.         Harmonogram planowanych działań powinien zawierać miejsca i przybliżone terminy realizacji poszczególnych działań, umożliwiając kontrolę merytoryczną oferenta w trakcie realizacji zadania. W przypadku braku ww. informacji, oferta zostanie odrzucona przy ocenie merytorycznej.

5.         Oferent zobowiązany jest do informowania, że zadanie finansuje Zleceniodawca, poprzez użycie logotypów i znaków wskazanych przez GCPU (logotyp GCPU, identyfikacja wizualna „Jestem z Gdańska”, zgodnie z instrukcją zawartą w księdze znaku) na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania.

6.         Wartość złożonej oferty musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na dane zadanie w konkursie.

7.         Niniejszy Konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umów na realizację zadania publicznego w roku 2018.

 

Zadanie zostanie zakończone po  przedstawieniu GCPU sprawozdania merytorycznego i finansowego z przeprowadzonego zadania. Sprawozdanie finansowe powinno obejmować rozliczenia  z podziałem na każdy element zadania z osobna.

Rozliczenia za wykonanie każdej z Części realizacji Zadań będą odbywać się na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji części Zadania.

 

 

Przystępując do konkursu Oferent powinien przedstawić:

·         Pełen opis programu zawierającego wszystkie elementy wymienione w pkt III (części 1-3)

·         Dokumenty  potwierdzające doświadczenie w realizacji warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień skierowanych do młodzieży

·         Opis proponowanych form narzędzi do wykorzystania podczas pracy z młodzieżą

 

 

 

 

VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

 

 

1. Ofertę prosimy złożyć do dnia 14 września 2018 r. do godziny 15.00 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro, pok. 406)  w zamkniętej oznakowanej tytułem konkursu kopercie (tzn. „Zadanie 1.3”).

2. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Oferenta (oferty przesyłane mailowo musza zawierać skan oferty z podpisem).

3. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Integralną cześć oferty stanowią załączniki:

a)  aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących

 

b)  oświadczenia osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę (Załącznik nr 4-7), które dotyczą:

·         niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

·         potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych

·         potwierdzające, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

 

 

 

IX. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

 

 

I.             JAKOŚĆ PROGRAMU MERYTORYCZNEGO I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI (od 0 – 40 pkt)

 

 

1.

Zasoby ludzkie umożliwiające wysoką jakość wykonania zadania

0-10 pkt.

Im wyższe doświadczenie zawodowe autorów, tym wyższa ocena.

 

2.

Opis programu merytorycznego

0-10 pkt.

Punktacja przyznawana wg oceny komisji konkursowej.

 

3.

Opis narzędzi do pracy z młodzieżą

0-10 pkt.

Punktacja przyznawana wg oceny komisji konkursowej.

 

4.

Innowacyjność i atrakcyjność strategii oraz spójność z wymaganiami konkursowymi

0-10 pkt.

Punktacja przyznawana wg oceny komisji konkursowej.

 

 

 

 

Uzyskany wynik:

………………………………….

 

II. CENA (od 0 – 40 pkt)

 

 

1.

Cena     0-40 pkt.  najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, punktacja pozostałych ofert zostanie przeliczona wg wzoru C =  (Cn / Cob) x 40

Gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy ocenianemu

Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku

0-40 pkt.

 

 

SUMA:

……………………………

 

III. KALKULACJA KOSZTÓW  (od 0 – 20 pkt)*

 

 

1

poprawność rachunkowa kosztorysu

(od 0-5 pkt)

 

 

2

racjonalność kosztów planowanych działań w stosunku do zakresu działań, rodzaju i liczb odbiorców

(od 0-5 pkt)

 

 

3

zasadność kosztów

(od 0-5 pkt)

 

 

4

zgodność kosztorysu z planowanymi działaniami w tym z harmonogramem

(od 0-5 pkt)

 

 

SUMA:

………………………………….

 

* oferta zawierająca wyłącznie koszty obsługi realizacji zadania (administracyjne) albo koszty rzeczowe zostanie odrzucona

 

Podsumowanie:

Wynik końcowy ( max 100 pkt) zostaje obliczony poprzez dodanie trzech wyników cząstkowych:

Część dot. jakości programu merytorycznego i możliwości realizacji (pkt I) (max 40 pkt)

Cena (pkt. II) (max 40 pkt)

Część  dot. kalkulacji kosztów (pkt III)   (max 20 pkt)

Przewidujemy wyłonienie jednego Wykonawcy.

Wykonawcy nie mają prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zrealizowania całości zakresu  zadania we wskazanym terminie.

 

Rozliczenia za wykonanie każdej z Części realizacji danego Zadań będą odbywać się na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji części Zadania. Płatność nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie do 21 dni od daty  otrzymania przez GCPU prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT  . Rachunek lub faktura powinny zawierać numer umowy oraz numer konta bankowego.

 

 

X. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz na stronie internetowej GCPU i  w siedzibie Ogłaszającego.

 

 

XI. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT

 

 

Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20, sierpień 2018 12:42 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20, sierpień 2018 12:43 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20, sierpień 2018 12:44 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20, sierpień 2018 12:45 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20, sierpień 2018 12:47 Andrzej Skorupski