GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
reprezentowane przez
DYREKTORA Adama Landowskiego
ogłasza z dniem 24.04.2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów

                                                     I. PODSTAWA PRAWNA

 

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916).

II. ADRESAT KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi
w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r., poz. 239), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".

III. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ, TERMINY ICH  REALIZACJI

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie .

Zadanie powinno zostać opisane na osobnym druku Oferty (załącznik nr 3).

Numer i nazwa zadania w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na realizację zadania

Termin rozpoczęcia realizacji zadania

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania

Szkolenie na temat  profilaktycznej pracy z dziećmi i  młodzieżą dla instruktorów harcerskich

8 000 zł

Od podpisania Umowy

14 grudnia 2018

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ

Zadanie:   Szkolenie na temat  profilaktycznej pracy z dziećmi i  młodzieżą dla instruktorów harcerskich

 

a) cel zadania: przygotowanie odbiorców szkolenia do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

 

b) określenie adresata  (grupa docelowa): instruktorzy harcerscy realizujący działania dla dzieci
i młodzieży w Gdańsku

 

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch grup szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 3 dni (łącznie minimum 21 godzin dydaktycznych) na jedno szkolenie. Szkolenia ma zawierać 3 części tematyczne:

  • wiedza na temat profilaktyki uzależnień wśród  dzieci i młodzieży wraz z informacją
    o substancjach psychoaktywnych używanych przez młodzież oraz uwzględnienie informacji
    o strategiach profilaktycznych (min 7 godzin dydaktycznych),
  • wykorzystanie metody pracy projektem w specyfice pracy instruktorów harcerskich (min 7 godzin dydaktycznych)
  • informacje na temat podejmowania interwencji profilaktycznej: indywidulanie, w grupie i we współpracy z rodzicami (min 7 godzin dydaktycznych)

 

Liczba uczestników szkolenia od minimum 15 do 20 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w Domu Harcerza przy ul. Za Murami  1.

 

Termin realizacji zadania od 2 sierpnia do 14 grudnia 2018 r. Szkolenie musi się odbywać
w weekendy. Szczegółowe daty szkoleń do ustalenia z GCPU.

 

 Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

 

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania, dokumentację fotograficzną wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

 

 

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Gdańsk

 

V. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 8000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zastrzega sobie prawo do:

1.     Odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert.

2.     Przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VI. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1.              Zadania z zakresu zdrowia publicznego winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

2.              W trakcie realizacji programu, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwracać się będzie szczególną uwagę na:

a.              prawidłowe realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętymi programami,

b.              rzetelne, prawidłowe i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

c.              oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

3.              Oferent zapewnia realizację  zadania zatrudniając wykwalifikowaną kadrę  specjalistów, spełniającą odpowiednie standardy wskazane dla danego zadania, z uwzględnieniem przepisów
o minimalnej stawce godzinowej/etatowej.

4.              Harmonogram planowanych działań powinien zawierać miejsca i przybliżone terminy realizacji poszczególnych działań, umożliwiając kontrolę merytoryczną oferenta w trakcie realizacji zadania. W przypadku braku ww. informacji, oferta zostanie odrzucona przy ocenie merytorycznej.

5.              Oferent zobowiązany jest do informowania, że zadanie finansuje Zleceniodawca, poprzez użycie logotypów i znaków wskazanych przez GCPU (logotyp GCPU, identyfikacja wizualna „Jestem z Gdańska”, zgodnie z instrukcją zawartą w księdze znaku) na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania.

6.              Wartość złożonej oferty musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na dane zadanie
w konkursie.

7.              Niniejszy Konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umów na realizację zadania publicznego w roku 2018.

 

Zadanie zostanie zakończone po  przedstawieniu GCPU sprawozdania merytorycznego i finansowego
z przeprowadzonego zadania. Rozliczenia za wykonanie zadań będą odbywać się na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji zadania.

 

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę prosimy złożyć do dnia 11.05.2018 r. do godziny 15.00 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów” i numerem zadania,  w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro), sekretariat - p.406

2. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań wobec Oferenta (oferty przesyłane mailowo muszą zawierać skan oferty z podpisem).

3. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Integralną cześć oferty stanowią załączniki:

a)  aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących

b) oświadczenia osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę (Załącznik nr 4-7), które dotyczą:

·         niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą
i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

·         potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych

·         potwierdzające, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

 

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona komisja konkursowa.
Karta oceny ofert w załączniku nr 9

OCENA MERYTORYCZNO-FINANSOWA   (Maksymalnie 100 pkt)

 

tak/nie

Zgodność Oferty z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert *

 

 

* w przypadku niezgodności oferta podlega odrzuceniu

 

KRYTERIA OCENY

SKALA

PKT

I. Jakość programu merytorycznego i możliwość realizacji  (od 0 – 40 pkt):

1

zasoby materialno-rzeczowe Oferenta

* nie dotyczy zadań nr 6,7,8

(od 0–5 pkt)

 

 

2

zasoby kadrowe

(od 0–5 pkt)

 

 

3

doświadczenie Oferenta w realizacji zadań

o podobnym charakterze

(od 0–5 pkt)

 

4

precyzyjność w określeniu przedsięwzięć, które będą realizowane
i sposobu/narzędzi ich realizacji

(od 0–5 pkt)

 

5

spójność w przedstawieniu planowanych działań

 

(od 0–5 pkt)

 

6

kompletność informacji dotyczących zakresu działań w ofercie

 

(od 0–5 pkt)

 

7

spójność harmonogramu działań z ich opisem

           

(od 0–5 pkt)

 

8

jakość narzędzia ewaluacyjnego

(od 0–5 pkt)

 

 

SUMA

 

………

II. Kalkulacja kosztów: (od 0 – 20 pkt)*

1

poprawność rachunkowa kosztorysu

 

(od 0-5 pkt)

 

2

racjonalność kosztów planowanych działań w stosunku do zakresu działań, rodzaju i liczb odbiorców

(od 0-5 pkt)

 

3

zasadność kosztów

 

(od 0-5 pkt)

 

4

zgodność kosztorysu z planowanymi działaniami

w tym z harmonogramem

(od 0-5 pkt)

 

SUMA

 

………

           

 

* oferta zawierająca wyłącznie koszty obsługi realizacji zadania (administracyjne) lub koszty rzeczowe zostanie odrzucona

III. Cena: (od 0-40 pkt)
Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku     WZÓR: C = Cn/Cob x 40

C- liczba punktów przyznanych za cenę

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cob- cena zaoferowana w ofercie ocenianej

C= (Cn)………… ……………/(Cob)…… ………. X 40 = …………………………

Wynik końcowy zostaje obliczony poprzez dodanie trzech wyników cząstkowych:

Część dot. jakości programu merytorycznego i możliwości realizacji (pkt I)

Część  dot. kalkulacji kosztów (pkt II) 

Część dot. ceny (pkt. III)

Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

 

 

 

IX. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.

Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w ciągu dwóch dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz na stronie internetowej i w siedzibie Ogłaszającego.

 

X. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT

 

Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 

Brak załączników.