GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
reprezentowane przez
DYREKTORA Adama Landowskiego
ogłasza z dniem 05.03.2018roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (zadanie 2.9) pn.

 

Realizacja wieloletnich, systemowych,  mobilnych działań profilaktycznych, w tym między innymi: lekcje edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli i rodziców; użyczenie samochodów osobowych, niezbędnych do realizacji zadań profilaktycznych.

                                                                            I. PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916).

II. ADRESAT KONKURSU

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239),zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".

 

 

III. ZAKRES ZADANIA

 

Opracowanie koncepcji oraz  realizacja programu Mobilnych Działań Profilaktycznych w Gdańsku w latach 2018 - 2019, których odbiorcami będą:

·         Uczniowie, rodzice i nauczyciele gdańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - profilaktyka uniwersalna  ukierunkowana na całą populację;

·         Dorośli i dzieci - Profilaktyka wskazująca ukierunkowana na jednostki (lub grupy) wysokiego ryzyka, demonstrujące problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych;

 

Którego celem jest:

·         Zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz pomocy świadczonej osobom używającym substancji psychoaktywnych.

·         Umacnianie postawy sprzeciwu wobec palenia papierosów, nadużywania alkoholu oraz sięgania po narkotyki (w tym: Nowe Substancje Psychoaktywne).

·         Zmniejszanie skutków zdrowotnych, rodzinnych i społecznych będących konsekwencją używania  substancji psychoaktywnych;

 

 poprzez:

 

Zad.1. Mobilna Galeria „Uzależnienia”

Przygotowanie, opracowanie i wystawianie mobilnej galerii z treściami dotyczącymi marketingu społecznego dotyczącego uzależnień. Galeria „Uzależnienia” ma prezentować kampanie zdrowotne z różnych stron świata. Prezentowane treści (plakaty, multimedia) mają zawierać komunikaty o charakterze prześmiewczym, poruszającym emocje, pobudzającym do refleksji (np. http://www.methproject.org/) . Galeria „Uzależnienia” instalowana ma być w szkołach na okres minimum 3 tygodni. Treści powinny promować zdrowy styl życia oraz poruszać tematykę profilaktyki uzależnień (np. nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne) i przeciwdziałania przemocy ( w tym cyberprzemocy). Galeria ma być za instalowana w ogólnie dostępnych dla młodzieży przestrzeniach szkolnych: hole i korytarze za pomocą infokiosków użyczonych przez GCPU. Działaniami ma zostać objętych minimum 12 szkół w ciągu 2 lat realizacji programu - minimum 5 szkół w pierwszym roku realizacji zadania.

 

Zad. 2. Wirtualna Galeria „Uzależnienia”

Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej zawierającej informacje o projekcie,  harmonogram realizacji w poszczególnych placówkach oświatowych. Strona powinna zawierać także informacje na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, placówek oferujących pomoc dla osób używających substancje psychoaktywne oraz  ich rodzin. Strona ma być dostępna przez cały okres trwania programu.

 

Zad. 3. Mobilna aplikacja edukacyjno - informacyjna

Rozpowszechnienie i aktualizacja aplikacji mobilnej skierowanej do nauczycieli i rodziców zawierającej „drzewo decyzyjne” wpierające postępowanie w sytuacjach podejrzenia o używanie środków psychoaktywnych. Aplikacja mobilna ma zawierać także moduły edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych oraz aktualne dane dotyczące miejsc i zakresu świadczonej pomocy.

Aplikacja ma być dostępna na dwa mobilne systemy operacyjne: Android, IOS i zawierać aktualne informacje przez cały okres trwania programu.

 

Zad. 4.Działania edukacyjne dla uczniów

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla uczniów.

W trakcie wystawiania galerii „Uzależnienia” w szkołach należy przeprowadzić działania edukacyjne. Uczniowie spotkają się ze specjalistą ds. uzależnień, który w formie warsztatu, moderowanej dyskusji lub w innych formach  poruszy problem uzależnień i szkodliwości używania substancji psychoaktywnych (5godz. - 4 godz. warsztatów dla uczniów i 1 godz. spotkanie z wychowawcą klasy, które mają podsumować zajęcia z młodzieżą i przekazać spostrzeżenia realizatorów oraz sugestię w dalszej pracy z klasą) oraz specjalistą marketingu społecznego, który przybliży uczniom zagadnienia dotyczące narzędzi i metod kształtowania postaw i opinii społecznej (1 godz.).

W każdej objętej programem szkole lekcje edukacyjne muszą być przeprowadzone w minimum 6 różnych klasach. Łącznie w trakcie trwania całego projektu zajęcie muszą być przeprowadzone w minimum 96 klasach.

Zad.5. Działania edukacyjne dla nauczycieli i rodziców

Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

W trakcie wystawiania galerii „Uzależnienia” w szkołach należy przeprowadzić działania edukacyjne dla nauczycieli oraz rodziców, na których zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz przemocy ( w tym cyberprzemocy). W każdej szkole powinno być przeprowadzone przynajmniej jedno spotkanie dla rodziców (2 godz.) i  jedno dla nauczycieli (2 godz. ).

 

Zad. 6. Konkurs dla szkół

Przeprowadzenie konkursu z nagrodami na najlepsza szkolną kampanię społeczną lub inne działania profilaktyczne.

Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie maja być zaproszeni do opracowania własnej kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki uzależnień w Gdańsku lub innych działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży lub rodziców. Scenariusz kampanii lub innych działań będzie można zgłosić do konkursu, podczas którego zostanie wyłonione i nagrodzone przez specjalistów trzy najlepsze prace. Uczniowie mają być zachęcani do zrealizowania własnych kampanii lub działań profilaktycznych na terenie placówki szkolnej. Muszą zostać zorganizowane 2 konkursy, po jednym w każdym roku kalendarzowym trwania programu.

 

Zad. 7. Mobilny Punkt Konsultacyjny

Organizacja Mobilnego Punktu Konsultacyjnego skierowanego do osób używających substancje psychoaktywne i ich rodzin. Punkt ma być dostępny w okolicach szkoły ( 9 godz. tygodniowo), w której aktualnie prowadzone są działania (mobilna galeria, warsztaty) oraz na wybranych imprezach o charakterze miejskim organizowanych w Gdańsku ( 25 imprez w każdym roku po 4 godz. w uzgodnieniu z GCPU - wg kalendarza imprez miejskich) i ma świadczyć usługi informacyjne dotyczące lokalnych programów pomocy osobom używającym substancje psychoaktywne, ich rodzinom oraz terapii uzależnień. Oferta usług punktu konsultacyjnego (zainstalowanego w samochodzie użyczonym przez GCPU), ma być świadczona  przez zespół specjalistów. Celem działalności mobilnego punktu konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci).

Osoby pełniące dyżur są przygotowane do udzielania pomocy w zakresie:

·         picia szkodliwego i używania  substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna),

·         trudnej sytuacji dzieci w rodzinie z problemem uzależnień

·         zjawisk przemocy w rodzinie,

·         bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocy na terenie Gdańska.

Informacje o dyżurach mobilnego punktu konsultacyjnego (9 godz. w tygodniu w okolicach szkół oraz minimum 25 imprez miejskich w każdym roku po 4 godz. każda) powinny być upowszechniane lokalnie poprzez kampanię informacyjną realizowaną przy współudziale uczniów danej szkoły.

 

Zad. 8. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli

Opracowanie i przygotowanie do druku pakietu materiałów dydaktycznych dla nauczycieli zawierających scenariusze lekcji wychowawczych oraz informacje pomocne w prowadzeniu zajęć o tematyce profilaktyki uzależnień oraz zapobieganiu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży.

 

Zad. 9. Wydarzenia profilaktyczne

Zorganizowanie 4 wydarzeń profilaktycznych dla rodziców i ich dzieci, na których będą poruszane tematy profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia, komunikacji interpersonalnej itp. Wydarzenia mają być przewidziane na minimum 200 osób każde. W każdym roku trwania projektu mają zostać zorganizowane 2 wydarzenia.

 

Zad.10. Działania promocyjne

Należy przygotować kampanie promującą projekt. Mogą to być materiały drukowane, multimedia lub inne działania promocyjne umieszczane w mediach klasycznych lub elektronicznych.

 

Oferent  zadania zobowiązany będzie do:

·         Bieżącego konsultowania wszystkich treści z przedstawicielem GCPU

·         Ustalenia wspólnie z GCPU listy szkół objętych programem po podpisaniu umowy

·         Uzyskania akceptacji  ze strony GCPU przed publikacją lub wydrukiem materiałów

·         Uzyskania akceptacji GCPU treści zawartych w aplikacji mobilnej

·         Określania stawek nie wyższych, niż obowiązujące stawki PARPA

·         Sporządzenia sprawozdań rocznych z wykonania zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 nie później niż do dnia 31.12.2018 oraz 31.12.2019

·         Sporządzenia sprawozdania końcowego z  realizacji każdej części zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 (w terminie 10 dni od terminu końcowego wykonania danej części zadania wynikającego z harmonogramu)

·         Realizację zadania w minimum 12 szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych przez minimum 3 tygodnie w każdej ze szkół. W pierwszym roku realizacji zadania ma być objętych działaniem minimum 5 szkół

·         Przeprowadzenia minimum 96 warsztatów dla uczniów nt. szkodliwości używania substancji psychoaktywnych (każdy warsztat po 5 godzin dydaktycznych – razem 480 godz. oraz 96 warsztatów nt.  narzędzi i metod kształtowania postaw i opinii społecznej ( każdy warsztat po 1 godzinie dydaktycznej – razem 96 godz.)

·         12 warsztatów dla rodziców oraz 12 warsztatów dla nauczycieli nt. zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz funkcjonalności mobilnej aplikacji informacyjno - edukacyjnej (po jednym dwugodzinnym spotkaniu dla rodziców i nauczycieli w każdej szkole - razem 48 godz.)

·         Dyżurów Mobilnego Punktu Konsultacyjnego  (ok. 600 godzin dyżurów - po ok. 300 godz. w każdym roku trwania projektu )

·         Stworzenia koncepcji podziału całości programu na etapy realizacji zadania (zawierającego rodzaj planowanych działań, ilość planowanych działań oraz przewidziane koszty realizacji tych działań), która musi być załącznikiem do złożonej oferty

·         Ponoszenia kosztów eksploatacji samochodu użyczonego przez GCPU (z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia OC/AC  oraz planowych przeglądów technicznych użyczonego samochodu)

·         Dbania o pozytywny wizerunek kampanii i Miasta Gdańska

·         Współpracy w zakresie informacji medialnych z GCPU i Biurem Prasowym Prezydenta Miasta Gdańska

·         Przekazania sprawozdania oraz dokumentacji foto / video do GCPU

Zamawiający zobowiązuje się do:

·         Użyczenia na okres realizacji zadania sprzętu multimedialnego wykorzystywanego do prezentacji Mobilnej Galerii Uzależnień (infokioski 2 szt.)

·         Użyczenia samochodu Renault Traffic do realizacji zadania

·         Poniesienia kosztów ubezpieczenia OC/AC  oraz planowych przeglądów technicznych użyczonego samochodu

·         Poniesienia kosztów ubezpieczenia od wszelkich ryzyk sprzętu multimedialnego do prezentacji Mobilnej Galerii Uzależnień (infokioski)

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Marzec 2018 – grudzień 2019

V. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Miasto Gdańsk

VI. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 410 000,00 zł brutto  za wykonanie całości zadania podzielona na dwa lata realizacji:

197 000,00 zł w 2018 roku oraz 213 000,00 zł w 2019 roku

 

 

 

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1.  Odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert.

2.  Przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VII. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.       Zadania z zakresu zdrowia publicznego winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

2.       W trakcie realizacji programu, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwracać się będzie szczególną uwagę na:

a)      prawidłowe realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętymi programami,

b)      rzetelne, prawidłowe i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

c)       oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych,

 

3.        Oferent zapewnia realizację zadania zatrudniając wykwalifikowaną kadrę               specjalistów, spełniającą odpowiednie standardy wskazane dla danego zadania, z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej/etatowej.

4.       Harmonogram planowanych działań powinien zawierać miejsca i przybliżone terminy realizacji poszczególnych działań, umożliwiając kontrolę merytoryczną oferenta w trakcie realizacji zadania. W przypadku braku ww. informacji, oferta zostanie odrzucona przy ocenie merytorycznej.

5.       Oferent zobowiązany jest do informowania, że zadanie finansuje Zleceniodawca, poprzez użycie klauzuli „Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska” oraz do umieszczenia znaku podstawowego pobranego z zakładki Dla mediów/Herb, flaga i logo miasta, na stronie www.gdansk.pl, zgodnie z instrukcją zawartą w księdze znaku, na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania.

6.       Wartość złożonej oferty musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na zadanie w konkursie.

7.       Niniejszy Konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umów na realizację zadania publicznego w latach 2018 - 2019.

8.       Zamawiający dopuszcza możliwość  częściowego rozliczania programu po ukończeniu każdego podzadania (zgodnie z przedstawioną koncepcją). Oferent zobowiązuje się do przedstawienia cząstkowego sprawozdania finansowo - merytorycznego, które stanowić będzie podstawę do wypłaty należności w terminie do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

9.       Po zakończeniu okresu realizacji Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia końcowego sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji całości zadania.

Przystępując do konkursu Oferent powinien przedstawić:

·         Pełny opis programu zawierającego wszystkie elementy wymienione w pkt III (zadania 1-7)

·         Koncepcję podziału całości programu na miesięczne etapy realizacji (zawierającego rodzaj planowanych działań, ilość planowanych działań oraz przewidziane koszty realizacji tych działań),

·         Dokumenty  potwierdzające doświadczenie w realizacji warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień oraz marketingu społecznego

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę prosimy złożyć do dnia 9 marca  2018 r. do godziny 15.00 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (liczy się data i godzina wpłynięcia maila na skrzynkę GCPU)lub osobiście w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro, pok. 406)  w zamkniętej oznakowanej tytułem konkursu kopercie.  

2. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań wobec Oferenta (oferty przesyłane mailowo musza zawierać skan oferty z podpisem).

3. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Integralną cześć oferty stanowią załączniki:

a)  aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących

b) kopia statutu (w przypadku organizacji pozarządowych) lub regulaminu jednostki (w przypadku podmiotów leczniczych).

c)  oświadczenia osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę (Załącznik nr 4-7), które dotyczą:

·         niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

·         potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych

·         potwierdzające, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

 

IX. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

I.             JAKOŚĆ PROGRAMU MERYTORYCZNEGO I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI (od 0 – 60 pkt)

1.

Zasoby ludzkie umożliwiające wysoką jakość wykonania zadania

 

0-10 pkt.

Im wyższe doświadczenie zawodowe autorów, tym wyższa ocena.

 

2.

Opis Wirtualnej Galerii "Uzależnienia"

 

0-10 pkt.

Punktacja przyznawana wg oceny komisji konkursowej

3.

Opis działań edukacyjnych dla uczniów

0-10 pkt.

Punktacja przyznawana wg oceny komisji konkursowej

4.

Opis działań edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców

0-10 pkt.

Punktacja przyznawana wg oceny komisji konkursowej

5.

Opis konkursu dla szkół

0-10 pkt.

Punktacja przyznawana wg oceny komisji konkursowej

6.

Opis dodatkowych działań zawartych w projekcie

0-10 pkt.

Punktacja przyznawana wg oceny komisji konkursowej

Uzyskany wynik:

………………………………….

II. CENA (od 0 – 20 pkt)

1.

Cena     0-20 pkt.  najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, punktacja pozostałych ofert zostanie przeliczona wg wzoru C =  (Cn / Cob) x 20

Gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy ocenianemu

Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku

0-20 pkt.

 

SUMA:

……………………………

III. KALKULACJA KOSZTÓW  (od 0 – 20 pkt)*

1

poprawność rachunkowa kosztorysu

(od 0-5 pkt)

 

2

racjonalność kosztów planowanych działań w stosunku do zakresu działań, rodzaju i liczb odbiorców

(od 0-5 pkt)

 

3

zasadność kosztów

(od 0-5 pkt)

 

4

zgodność kosztorysu z planowanymi działaniami w tym z harmonogramem

(od 0-5 pkt)

 

SUMA:

………………………………….

* oferta zawierająca wyłącznie koszty obsługi realizacji zadania (administracyjne) albo koszty rzeczowe zostanie odrzucona

 

Podsumowanie:

Wynik końcowy (max 100 pkt) zostaje obliczony poprzez dodanie trzech wyników cząstkowych:

Część I - Jakość programu merytorycznego i możliwości realizacji (max 60 pkt.)

Część II - Cena  (max 20 pkt.)

Część  III - Kalkulacja kosztów (max 20 pkt.)

Przewidujemy wyłonienie jednego realizatora.

Wykonawcy nie mają prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zrealizowania całości zakresu  zadania we wskazanym terminie.

 

Płatności za każdy ukończony etap realizacji zadania nastąpi przelewami na wskazane konto w terminie do 21 dni od daty  otrzymania przez GCPU prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT oraz  sprawozdania z realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia rachunków lub faktur, które powinny zawierać numer umowy oraz numer konta bankowego.

 

X. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz na stronie internetowej GCPU i  w siedzibie Ogłaszającego.

XI. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Brak załączników.