Drukuj

 

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
reprezentowane przez
DYREKTORA Adama Landowskiego
ogłasza z dniem 16.02.2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów

                                                     I. PODSTAWA PRAWNA

 

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916).

II. ADRESAT KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi
w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r., poz. 239), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".

III. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ, TERMINY ICH  REALIZACJI

Oferent w ramach konkursu ofert może ubiegać się o realizację zarówno wszystkich zadań, kilku z wymienionych,  jak i pojedynczo każdego zadania.

Każde z zadań powinno zostać opisane na osobnym druku Oferty (załącznik nr 3).

Numer i nazwa zadania w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz superwizje dla specjalistów

Numer porządkowy i nazwa zadania

Kwota przeznaczona na realizację zadania

Termin rozpoczęcia realizacji zadania

Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania

1.Szkolenie przygotowujące realizatorów  rekomendowanego Programu Wzmacniania Rodziny

8 000 zł

Od podpisania Umowy

22 czerwca 2018

2.Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.1

5 000 zł

Od podpisania Umowy

22 czerwca 2018

3. Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.2 Rodzeństwo

5 000 zł

Od podpisania Umowy

31 października 2018

4. Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.3 Wychowanie Nastolatka

5 000 zł

Od podpisania Umowy

14 grudnia 2018

5. Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu „Domowych Detektywów”

4 000 zł

Od podpisania Umowy

31 października 2018

6. Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla klasy I-III

4 000 zł

Od podpisania Umowy

30 listopada 2018

7. Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla klasy IV-VI

4 000 zł

Od podpisania Umowy

30 listopada 2018

8. Zorganizowanie
i przeprowadzenie superwizji  dla socjoterapeutów pracujących
z dziećmi i młodzieżą
z rodzin z problemem alkoholowym

Cz.1 cykl 4 superwizji
w miesiącach III-VI 2018

Cz.2 cykl 4 superwizji
w miesiącach IX-XII 2018

4 000 zł

Cz.1

Od podpisania Umowy

Cz.2

3 września 2018

Cz.1

4 czerwca 2018

Cz.2

14 grudnia 2018

9. Szkolenie na temat rozwiązywania konfliktów w szkole – Mediacje rówieśnicze

4 000 zł

Od podpisania Umowy

14 grudnia 2018

 

10. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w przedszkolach w zakresie komunikacji z rodzicami, dotyczącej obserwacji niepokojących zachowań w rozwoju dziecka

3 000 zł

Od podpisania Umowy

30 listopada 2018

11. Szkolenie na temat  pracy z osobami DDA

3 000 zł

Od podpisania Umowy

14 grudnia 2018

12. Szkolenie na temat podejmowania rozmowy motywującej do leczenia z osobą z podejrzeniem o używanie narkotyków

5 000 zł

Od podpisania Umowy

14 grudnia 2018

13. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z elementami treningu interpersonalnego dla wychowawców, pracujących z grupami młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami, przejawiającej  zachowania agresywne

8 000 zł

Od podpisania Umowy

14 grudnia 2018

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ

Zad. 1 Szkolenie przygotowujące realizatorów  rekomendowanego Programu Wzmacniania Rodziny

a) cel zadania: przygotowanie realizatorów do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, stanowiący 3-osobowe zespoły z danej placówki edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej lub organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 2 dni (łącznie 44 godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 12 do 15 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia zgodną z narzędziem ewaluacyjnym dołaczonym do Oferty. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór  narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta, we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Zad. 2 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.1

a) cel zadania: przygotowanie realizatorów do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): pedagodzy, psycholodzy

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 4 dni (łącznie 40 godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 15 osób do 17 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia zgodną z narzędziem ewaluacyjnym dołaczonym do Oferty. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór  narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta, we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Zad. 3 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.2 Rodzeństwo

a) cel zadania: przygotowanie realizatorów do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): pedagodzy, psycholodzy, którzy ukończyli szkolenie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.1

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować minimum 4 dni (łącznie 40 godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 12 do 15 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia zgodną z narzędziem ewaluacyjnym dołaczonym do Oferty. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór  narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta, we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Zad. 4 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.3 Wychowanie Nastolatka

a) cel zadania: przygotowanie realizatorów do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): pedagodzy, psycholodzy, którzy ukończyli szkolenie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.1

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować minimum 4 dni (łącznie 40 godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 12 do 15 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia zgodną z narzędziem ewaluacyjnym dołaczonym do Oferty. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór  narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta, we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Zad. 5 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu „Domowych Detektywów”

a) cel zadania: przygotowanie realizatorów do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas szkolnych lub  grup w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub organizacji pozarządowych,

 

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 1 dzień (łącznie minimum 8  godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 15 do 18 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia
w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

 

Zad. 6 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla klasy I-III

 

a) cel zadania: przygotowanie realizatorów do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkolnych

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 4 dni (łącznie 40 godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 15 do 20 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia
w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta we współpracy z GCPU .

Szkolenie może się odbywać w siedzibie Oferenta lub siedzibie GCPU przy ul. Dyrekcyjnej 5
 w Gdańsku (po uzgodnieniu terminu dostępności sali).

 

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Zad.7 Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” dla klasy IV-VI

a) cel zadania: przygotowanie realizatorów do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkolnych

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 4 dni (łącznie 40 godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 15 do 20 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia
w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta we współpracy z GCPU.

Szkolenie może się odbywać w siedzibie Oferenta lub siedzibie GCPU przy ul. Dyrekcyjnej 5
 w Gdańsku (po uzgodnieniu terminu dostępności sali).

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Zad.8 Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji  dla socjoterapeutów  pracujących
z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym

Realizacja zadania powinna się składać z dwóch następujących części:

a) Cz.1: cykl 4 superwizji w miesiącach III-VI 2018 r.

b) Cz.2: cykl 4 superwizji w miesiącach IX-XII 2018 r.

a) cel zadania: rozwój zawodowy i udoskonalenie warsztatu pracy specjalistów oraz udzielenie wsparcia psychologicznego

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:  prowadzący zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 4-godzinnych superwizji :

a) Cz.1: cykl 4 superwizji w miesiącach III-VI 2018 r.

b) Cz.2: cykl 4 superwizji w miesiącach IX-XII 2018 r.

Spotkania w ramach superwizji nie częściej jak 1 raz w miesiącu w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku). Liczba uczestników superwizji w jednej grupie od minimum 8 do 12 osób. Realizator zapewnia uczestnikom potrzebne materiały   oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Na zakończenia cyklu superwizji uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w superwizjach sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU.  Realizator przeprowadzi ewaluację superwizji w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU.  Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję superwizji obejmującą program superwizji i opis kwalifikacji osób prowadzących superwizje, kosztorys zadania oraz wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na superwizję jest po stronie Oferenta we współpracy z GCPU.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

Sporządzenia sprawozdania końcowego z  realizacji każdej części zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 (w terminie 7 dni od terminu końcowego wykonania danej części zadania wynikającego z harmonogramu)  oraz sprawozdania  końcowego podsumowującego realizację całego Zadania  (załącznik nr 10, w terminie 7 dni od zakończenia ostatniego działania wynikającego
z harmonogramu).

 

Superwizje  mają się odbywać w siedzibie Oferenta lub siedzibie GCPU przy ul.Dyrekcyjnej 5
 w Gdańsku (po uzgodnieniu terminu dostępności sali).

Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu superwizji przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wynikami badań ewaluacyjnych.

Zad. 9 Szkolenie na temat rozwiązywania konfliktów w szkole – Mediacje rówieśnicze

a) cel zadania: podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności komunikacyjnych przydatnych do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): nauczyciele, wychowawcyszkolni lub grup
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub organizacjach pozarządowych

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 2 dni (łącznie minimum 14 godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 15 do 20 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia
w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór  narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Zad. 10 Rozwijanie kompetencji nauczycieli w przedszkolach w zakresie komunikacji
z rodzicami, dotyczącej obserwacji niepokojących zachowań w rozwoju dziecka

a) cel zadania: podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności komunikacyjnych nauczycieli pracujących w przedszkolach

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): nauczyciele pracujacy w przedszkolach

 

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 2 dni (łącznie minimum 10 godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 15 do 20 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia
w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i narzędzie ewaluacyjne. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Zad. 11 Szkolenie na temat  pracy z osobami DDA

 

a) cel zadania: podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności komunikacyjnych specjalistów  pracujących z osobami z syndromem DDA

 

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): pracownicy socjalni, asystenci rodzin, psycholodzy, pedagodzy,  psychoterapeuci

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 2 dni (łącznie minimum 14  godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 20 do 25 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia
w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

 

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Zad. 12 Szkolenie na temat podejmowania rozmowy motywującej do leczenia z osobą z podejrzeniem o używanie narkotyków

a) cel zadania: rozwinięcie umiejętności rozpoznawania podstawowych symptomów używania narkotyków i  podejmowania rozmowy motywującej do leczenia z taką osobą

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): członkowie zespołu interdyscyplinarnego, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji zajmujących się motywowaniem do podjęcia terapii

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 4 dni (łącznie minimum 28  godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 20 do 25 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia
w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta we współpracy z GCPU.

 

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

Zad.13 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z elementami treningu interpersonalnego dla wychowawców, pracujących z grupami młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami, przejawiającej  zachowania agresywne

a) cel zadania: podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności komunikacyjnych wychowawców pracujących z młodzieżą, przejawiającą  zachowania agresywne i eksperymentującą z alkoholem
i narkotykami

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): wychowawcy klas szkolnych, grup
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i organizacji pozarządowych, pracujący z grupami młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami, przejawiającej  zachowania agresywne

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wyżej wskazanych odbiorców.  Szkolenie ma obejmować 4 dni (łącznie minimum 28  godzin dydaktycznych). Liczba uczestników szkolenia od minimum 15 do 18 osób. Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia, potrzebny sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia oraz organizuje i zakupuje produkty na  przerwy kawowe dla uczestników. Szkolenie ma się odbyć w Gdańsku w miejscu dogodnym ze względu na połączenie komunikacyjne. Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia
w formie ankiety. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie Oferenta we współpracy z GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

Oferent w harmonogramie realizacji zadania uwzględni przerwę w jego wykonywaniu na okres wakacyjny tj. lipiec – sierpień 2018 r.

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

 

 

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Gdańsk

 

V. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań nr 1-13 wynosi 62 000 zł.

 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zastrzega sobie prawo do:

1.     Odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert.

2.     Przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VI. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1.             Zadania z zakresu zdrowia publicznego winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

2.             W trakcie realizacji programu, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwracać się będzie szczególną uwagę na:

a.              prawidłowe realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętymi programami,

b.             rzetelne, prawidłowe i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

c.              oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

3.             Oferent zapewnia realizację  zadania zatrudniając wykwalifikowaną kadrę  specjalistów, spełniającą odpowiednie standardy wskazane dla danego zadania, z uwzględnieniem przepisów
o minimalnej stawce godzinowej/etatowej.

4.             Harmonogram planowanych działań powinien zawierać miejsca i przybliżone terminy realizacji poszczególnych działań, umożliwiając kontrolę merytoryczną oferenta w trakcie realizacji zadania. W przypadku braku ww. informacji, oferta zostanie odrzucona przy ocenie merytorycznej.

5.             Oferent zobowiązany jest do informowania, że zadanie finansuje Zleceniodawca, poprzez użycie logotypów i znaków wskazanych przez GCPU (logotyp GCPU, identyfikacja wizualna „Jestem z Gdańska”, zgodnie z instrukcją zawartą w księdze znaku) na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania.

6.             Wartość złożonej oferty musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na dane zadanie
w konkursie.

7.             Niniejszy Konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umów na realizację zadania publicznego w roku 2018.

 

Zadanie zostanie zakończone po  przedstawieniu GCPU sprawozdania merytorycznego i finansowego
z przeprowadzonego zadania. Rozliczenia za wykonanie zadań będą odbywać się na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji zadania, a w przypadku zadania nr 8 po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego z każdej części zadania.

 

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę prosimy złożyć do dnia 28.02.2018 r. do godziny 15.00 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów”,  w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro), sekretariat - p.406

2. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań wobec Oferenta (oferty przesyłane mailowo muszą zawierać skan oferty z podpisem).

3. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Integralną cześć oferty stanowią załączniki:

a)  aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących

b) oświadczenia osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę (Załącznik nr 4-7), które dotyczą:

·         niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą
i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

·         potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych

·         potwierdzające, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.

 VIII. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona komisja konkursowa.
Karta oceny ofert w załączniku nr 9

OCENA MERYTORYCZNO-FINANSOWA   (Maksymalnie 100 pkt)

 

tak/nie

Zgodność Oferty z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert *

 

* w przypadku niezgodności oferta podlega odrzuceniu

 

KRYTERIA OCENY

SKALA

PKT

I. Jakość programu merytorycznego i możliwość realizacji  (od 0 – 40 pkt):

1

zasoby materialno-rzeczowe Oferenta

* nie dotyczy zadań nr 6,7,8

(od 0–5 pkt)

 

 

2

zasoby kadrowe

(od 0–5 pkt)

 

 

3

doświadczenie Oferenta w realizacji zadań

o podobnym charakterze

(od 0–5 pkt)

 

4

precyzyjność w określeniu przedsięwzięć, które będą realizowane
i sposobu/narzędzi ich realizacji

(od 0–5 pkt)

 

5

spójność w przedstawieniu planowanych działań

 

(od 0–5 pkt)

 

6

kompletność informacji dotyczących zakresu działań w ofercie

 

(od 0–5 pkt)

 

7

spójność harmonogramu działań z ich opisem

           

(od 0–5 pkt)

 

8

jakość narzędzia ewaluacyjnego

(od 0–5 pkt)

 

 

SUMA

 

………

II. Kalkulacja kosztów: (od 0 – 20 pkt)*

1

poprawność rachunkowa kosztorysu

 

(od 0-5 pkt)

 

2

racjonalność kosztów planowanych działań w stosunku do zakresu działań, rodzaju i liczb odbiorców

(od 0-5 pkt)

 

3

zasadność kosztów

 

(od 0-5 pkt)

 

4

zgodność kosztorysu z planowanymi działaniami

w tym z harmonogramem

(od 0-5 pkt)

 

SUMA

 

………

           

* oferta zawierająca wyłącznie koszty obsługi realizacji zadania (administracyjne) lub koszty rzeczowe zostanie odrzucona

III. Cena: (od 0-40 pkt)
Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku     WZÓR: C = Cn/Cob x 40

C- liczba punktów przyznanych za cenę

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cob- cena zaoferowana w ofercie ocenianej

C= (Cn)………… ……………/(Cob)…… ………. X 40 = …………………………

Wynik końcowy zostaje obliczony poprzez dodanie trzech wyników cząstkowych:

Część dot. jakości programu merytorycznego i możliwości realizacji (pkt I)

Część  dot. kalkulacji kosztów (pkt II)         

Część dot. ceny (pkt. III)

Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

 

 IX. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.

Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w ciągu dwóch dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz na stronie internetowej i w siedzibie Ogłaszającego.

 X. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT

 

Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Brak załączników.