Drukuj

 

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ, zwane dalej Zleceniodawcą 
reprezentowane przez DYREKTORA ogłasza z dniem 31.01.2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

 

REALIZACJA I BADANIA DIAGNOSTYCZNE UCZESTNIKÓW PROFILAKTYCZNEGO PROGRAMU PRACOWNICZEGO DLA OSÓB DOROSŁYCH W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

 

 

                                                     I. PODSTAWA PRAWNA

 

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916).

 

II. ADRESAT KONKURSU

 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239),

w tym w szczególności:

podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności jako uczelnie lub jednostki naukowe lub konsorcja naukowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r., poz.1620 ze zm.).

Prowadzeniem działalności jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r.,poz.1829), których przedmiotem działalności jest prowadzenie badań społecznych.

Prowadzeniem działalności jako organizacje pozarządowe ( w rozumieniu art. 3ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- Dz.U. z 2016r. poz. 239), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego Oferentem

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZAKRES ZADANIA

 

Przedmiotem zadania jest:

·         Przeprowadzenie pilotażu programu profilaktycznego „Zdrowie na służbie” dla przedstawicieli służb mundurowych (policja, straż miejska) w Gdańsku

·         Nawiązanie kontaktu ze służbami mundurowymi celem wyłonienia koordynatora programu  wśród pracowników służb mundurowych

  • Przeprowadzenie rekrutacji specjalistów, realizujących programy w 2 formacjach oraz przeszkolenie ich w celu dostarczenia kompetencji koniecznych do efektywnego realizowania programu. Rekrutacja docelowo dotyczy: trenerów umiejętności psychospołecznych, trenerów sportowych, coachów. Do zrealizowana programu w ramach jednej służby potrzebne są 2-3 osoby posiadające powyższe kompetencje (funkcje trenera umiejętności psychospołecznych i coacha mogą pełnić te same osoby).
  •  Przygotowanie trenerów umiejętności psychospołecznych do prowadzenia szkolenia „Efektywna komunikacja i budowanie relacji” oraz zapoznanie wszystkich ekspertów z celami, przebiegiem i wymogami programu „Zdrowie na służbie”.

·         Opracowania i przeprowadzenia testów diagnostycznych (pre-test i post- test x 2)     

·         Koordynacji pracy grup (organizacja szkolenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych, spotkania informacyjne w policji i straży miejskiej, opracowanie materiałów promocyjnych, utrzymywanie kontaktu z uczestnikami  i umówienie grup Action Learning. )

 

Spodziewane korzyści :

Po wykonaniu zadania oczekuje się :

·         Dla I grupy (min. 15 osób) - 1 szkolenie zrealizowane poza miejscem pracy/służby (w tym wynagrodzenie trenera, materiały, wynajem  sali, catering)

·         Dla II grupy (min. 15 osób)- zajęcia sportowe wg indywidualnie ustalonego planu

·         Dla III grupy ( min 15 osób):

- 3 indywidualnych spotkań z coachem (raz na miesiąc, 60 minut)

- 12 spotkań grupy z trenerem sportowym i zajęć sportowych

-1 całodniowego szkolenia zrealizowanego poza miejscem pracy/służby (w tym wynagrodzenie trenera, materiały, wynajem  sali, catering)  

- 3 spotkań w grupie Action Learning (każde spotkanie 90 minut)

·         Uzyskane wyniki z pre-testów i post-testów

     

 

 

IV. TERIMN REALIZACJI ZADANIA

 

Od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018 r.

 

 

V. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

 

Miasto Gdańsk. Miejsce dostosowane do specyfiki programu i liczebności grupy.

 

 

 

 

VI. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 25.000 zł. brutto

 

 

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1.   Odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert.

2.   Przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

VII. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

 

1.       Zadania z zakresu zdrowia publicznego winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

2.       W trakcie realizacji programu, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwracać się będzie szczególną uwagę na:

a.         prawidłowe realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętym programem,

b.        rzetelne, prawidłowe i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

c.         oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych,

3.      Oferent zapewnia realizację zadania zatrudniając  wykwalifikowaną kadrę specjalistów, spełniającą odpowiednie standardy wskazane dla danego zadania, z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej/etatowej.

4.       Harmonogram planowanych działań powinien zawierać miejsca i przybliżone terminy realizacji poszczególnych działań, umożliwiając kontrolę merytoryczną oferenta w trakcie realizacji zadania. W przypadku braku ww. informacji, oferta zostanie odrzucona przy ocenie merytorycznej.

5.       Oferent nie może pobierać żadnych dobrowolnych wpłat i opłat od uczestników programu.

6.   Oferent zobowiązany jest do informowania, że zadanie finansuje Zleceniodawca, poprzez użycie klauzuli „Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska” oraz do umieszczenia znaku podstawowego pobranego z zakładki Dla mediów/Herb, flaga i logo miasta, na stronie www.gdansk.pl, zgodnie z instrukcją zawartą w księdze znaku, na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania.

7.   Wartość złożonej oferty musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na dane zadanie w konkursie.

8.   Niniejszy Konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w roku 2018. Zadanie zostanie zakończone po  przedstawieniu  Zleceniodawcy sprawozdania merytorycznego i finansowego z przeprowadzonego zadania.

 

Przystępując do konkursu Oferent powinien przedstawić:

·         koncepcję realizacji zadania

·         kosztorys wykonania zadania

·         harmonogram działań

·         dokumenty potwierdzające posiadane  doświadczenie w przygotowywaniu raportów i ekspertyz z zakresu problemów społecznych, realizacji  badań dotyczących problematyki zdrowia, jakości życia oraz profilaktyki  uzależnień wśród osób dorosłych

·         inne dokumenty przewidziane w kryteriach wyboru i oceny ofert (np. dokumenty poświadczające kwalifikacje, tematy publikacji naukowych, certyfikaty, rekomendacje)

 

 

VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

 

1. Ofertę prosimy złożyć do dnia 12.02.2018r. do godz. 15.00 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w zaklejonej i opisanej kopercie ( adresat i nazwa programu ) w sekretariacie (pok. 406, IV piętro) Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5.

2. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu
 i na rzecz Oferenta (oferty przesyłane mailowo muszą zawierać skan oferty z podpisem).

3. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Integralną cześć oferty stanowią załączniki:

a)  aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących

 

b)  oświadczenia osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę (Załącznik nr 4-7), które dotyczą:

·         niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą
i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

·         potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych

·         potwierdzające, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

 

 

 

 

 

IX. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów:

Algorytm:

1.

Zasoby ludzkie umożliwiające wysoką jakość wykonania zadania

0-5 pkt.

Im wyższe kwalifikacje kadry, tym wyższa ocena.

 

2.

Publikacje naukowe o tematyce z zakresu profilaktyki zdrowia

0-5 pkt.

Brak- 0 pkt

1-5 -3pkt

6 i powyżej- 5 pkt

3.

Przejrzystość i spójność koncepcji (jasny opis zadania i poszczególnych działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów)

0-10 pkt.

Brak przejrzystości i spójności- 0 pkt

przejrzystość i spójność- 10pkt

4.

Posiadane certyfikaty/nagrody potwierdzające skuteczność realizacji zadań w tym obszarze (Certyfikat/nagroda regionalna, krajowa, międzynarodowa)

0-5 pkt.

Brak – 0 pkt.

1 certyfikat – 3 pkt.

2 certyfikaty i więcej 5 pkt.

5.

Posiadane rekomendacje

0-5 pkt.

Brak – 0 pkt.

1 rekomendacje – 3 pkt.

2 rekomendacje i więcej 5 pkt.

 

Posiadane doświadczenie w realizacji  badań dotyczących problematyki zdrowia, jakości życia oraz profilaktyki uzależnień wśród osób dorosłych, w pisaniu raportów, programów  i ekspertyz z zakresu problemów społecznych

0-10 pkt.

brak

doświadczenia- 0 pkt

posiadane doświadczenie- 10 pkt

 

Ocena kosztorysu

60 pkt.

0-40 pkt.  najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, punktacja ofert zostanie przeliczona wg wzoru C =  (Cn / Cob) x 40

Gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy ocenianemu

Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cob – cena zaoferowana w ofercie

0-20 pkt.

kalkulacja kosztów

-poprawność rachunkowa kosztorysu

-racjonalność kosztów planowanych

 

 

Uzyskany wynik:

100 pkt.

 

 

Przewidujemy wyłonienie jednego realizatora zadania.          

Płatność za wykonane usługi nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty  otrzymania przez GCPU prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT  na wskazane konto. Rachunek lub faktura powinny zawierać numer umowy oraz numer konta bankowego.

 

 

X. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.

Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w ciągu dwóch dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
 i  w siedzibie Ogłaszającego.

XI. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT

 

Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Brak załączników.