GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ (zwane dalej GCPU) 
reprezentowane przez
DYREKTORA
ogłasza z dniem 2 lutego 2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

Badanie przez biegłych w celu wydawania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

                                                     I. PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916).

II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs skierowany jest do psychiatrów i psychologów biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".

III. ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem konkursu ofert jest zadanie polegające na świadczeniu usług diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, tj. na przeprowadzeniu badań psychiatryczno - psychologicznych (zwanych dalej badaniami) i sporządzeniu wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku (zwanej dalej GKRPA).

IV. TERIMN REALIZACJI ZADANIA

Od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2018 r.

 

V. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Siedziba GCPU, tj. Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5

VI. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15 000 zł.

 

 

 

 

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1.   Odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert.

2.   Przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VII. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

A. Znajomość przepisów związanych bezpośrednio z działalnością GCPU:

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.),

• Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 518 - załącznik nr 1, L.p. 10 ppkt. 2),

• Statut GCPU,

• Uchwały Rady Miasta Gdańska,

• Przepisy wykonawcze do w/w aktów prawnych,

• Przepisy i zarządzenia wewnętrzne,

B. Pobieranie dokumentacji osób objętych badaniem zgodnie z wykazem sporządzonym przez GKRPA,

C. Wykonywanie badań przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra oraz psycholog/specjalista psychoterapii uzależnień)  na potrzeby GKRPA w pomieszczeniu przy ul. Dyrekcyjnej 5 udostępnionym przez GCPU,

D. Sporządzanie wspólnej opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wraz ze wskazywaniem rodzaju zakładu leczniczego wobec osób skierowanych przez GKRPA na badania,

E. Zachowania poufności w rozumieniu przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz ochrony danych osobowych,

F. Przygotowanie opinii we własnym zakresie (tj. m.in. na własnym sprzęcie, z wykorzystaniem własnych materiałów eksploatacyjnych),

G. Każdorazowo po przeprowadzeniu serii badań wyznaczonych na dany dzień ustalony przez zamawiającego, przyjęcie sporządzonych opinii będzie się odbywało na postawie protokołu zdawczo-odbiorczego,

H. Przygotowanie wniosku o wypłatę wynagrodzenia każdorazowo do przygotowanej opinii psychiatryczno-psychologicznej.

VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę prosimy złożyć do dnia 16 lutego 2018r. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „konkurs biegłych”  w sekretariacie GCPU, tj. Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 lub przesłać ofertę faxem na nr 58 320-02-56.

2. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Oferenta (oferty przesyłane mailowo musza zawierać skan oferty z podpisem).

3. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Integralną cześć oferty stanowią załączniki:

a)  aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,

b)  oświadczenia osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania  podmiotu składającego ofertę (Załącznik nr 4-7), które dotyczą:

·         niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

·         potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych

·         potwierdzające, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

IX. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

Cena - 60%

Doświadczenie zawodowe – 40%

Do 5 lat doświadczenia - Ogłoszeniodawca przyzna 20 punktów, powyżej 5 lat – 40 punktów.

C = Cn / Cob x 60

Gdzie: C ilość punktów przyznanych wykonawcy ocenianemu,

Cn najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cob cena zaoferowana w ofercie badanej.

Wynik zaokrągla się sie do jednego miejsca po przecinku.

Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to: suma punktów uzyskanych w kryterium cena (C), i w kryterium doświadczenie zawodowe (D) czyli: W=C+D

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba przyznanych punktów w oparciu o oba ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Przewidujemy wyłonienie dwóch specjalistów z każdej z dziedzin tj.

• psychologii,

• psychiatrii.

Szacunkowa liczba badań dotyczących całości zamówienia w 2018 roku wynosi 64 szt. tj.

64 szt. badań psychiatrycznych

64 szt. badań psychologicznych

Każde badanie zostanie przeprowadzone przez jednego psychiatrę i jednego psychologa.

Badania będą wykonywane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania oraz zgodnie z prowadzoną procedurą i aktualnym zapotrzebowaniem GCPU. GCPU dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby badań w miarę zapotrzebowania. Jednocześnie informujemy, iż wskazana ilość badań jest ilością szacunkową. Wykonawcy nie mają prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zrealizowania całości zakresu  wskazanym terminie.

Płatność za wykonane usługi nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty  otrzymania przez GCPU prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT  na wskazane konto. Rachunek lub faktura powinny zawierać numer umowy oraz numer konta bankowego.

X. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.

Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w ciągu dwóch dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GCPU i na tablicy ogłoszeń GCPU.

XI. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT

Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 02, luty 2018 13:13 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02, luty 2018 13:14 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02, luty 2018 13:15 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02, luty 2018 13:16 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02, luty 2018 13:16 Andrzej Skorupski