GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ, zwane dalej GCPU
reprezentowane przez
DYREKTORA Adama Landowskiego
ogłasza z dniem 02.02.2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (zadanie 1.5 oraz 1.6) pn.

 

 

 

Zadanie I:

Realizacja kampanii Młodość bez procentów, w tym działania medialne, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja i udział w wydarzeniach z zakresu promocji zdrowia. (Zadanie 1.6 SPPiRPAoPN). Realizacja zadania powinna się składać z jedenastu następujących części:

cz.1Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (kwiecień 2018)

cz.2 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (maj 2018)

cz.3 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (czerwiec 2018)

cz.4 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (lipiec 2018)

cz.5 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (sierpień 2018)

cz.6 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (wrzesień 2018)

cz.7 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (październik 2018)

cz.8 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (listopad 2018)

cz.9 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (grudzień 2018)

cz.10 Organizacja profesjonalnych sesji zdjęciowych 

cz.11Przygotowanie materiałów promujących kampanię

Zadanie II:

Realizacja kampanii Kieruj bez procentów, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe  i artykuły prasowe. (Zadanie 1.5 SPPiRPAoPN). Realizacja zadania powinna się składać z jedenastu następujących części:

cz.1 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (kwiecień 2018).

cz.2 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych

(maj 2018).

cz.3 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (czerwiec 2018).

cz.4 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (lipiec 2018).

cz.5 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (sierpień 2018).

cz.6 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (wrzesień 2018).

cz.7 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (październik 2018).

cz.8 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (listopad 2018).

cz.9 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (grudzień 2018).

cz.10 Organizacja profesjonalnych sesji zdjęciowych

cz.11 Przygotowanie materiałów promujących kampanię

 

 

                                                                            I. PODSTAWA PRAWNA

 

 

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916).

 

 

II. ADRESAT KONKURSU

 

 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239),zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".

 

 

 

 

Zadanie I:

Realizacja kampanii Młodość bez procentów, w tym działania medialne, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja i udział w wydarzeniach z zakresu promocji zdrowia. (Zadanie 1.6 SPPiRPAoPN).

Realizacja zadania powinna się składać z jedenastu następujących części:

cz.1Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (kwiecień 2018)

cz.2 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (maj 2018)

cz.3 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (czerwiec 2018)

cz.4 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (lipiec 2018)

cz.5 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (sierpień 2018)

cz.6 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (wrzesień 2018)

cz.7 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (październik 2018)

cz.8 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (listopad 2018)

cz.9 Przeprowadzenie mini kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych (grudzień 2018)

cz.10 Organizacja profesjonalnych sesji zdjęciowych 

cz.11Przygotowanie materiałów promujących kampanię

 

Zadanie II:

Realizacja kampanii Kieruj bez procentów, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe  i artykuły prasowe. (Zadanie 1.5 SPPiRPAoPN). Realizacja zadania powinna się składać z jedenastu następujących części:

cz.1 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (kwiecień 2018).

cz.2 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych

(maj 2018).

cz.3 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (czerwiec 2018).

cz.4 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (lipiec 2018).

cz.5 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (sierpień 2018).

cz.6 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (wrzesień 2018).

cz.7 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (październik 2018).

cz.8 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (listopad 2018).

cz.9 Prowadzenie mini kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych (grudzień 2018).

cz.10 Organizacja profesjonalnych sesji zdjęciowych

cz.11 Przygotowanie materiałów promujących kampanię

 

3. Szczegółowy opis zadania:

 

III. ZAKRES ZADANIA

Oferent w ramach konkursu ofert może ubiegać się o realizację zarówno wszystkich zadań jak i pojedynczo każdego zadania. Każde z zadań powinno zostać opisane na osobnym druku Oferty (załącznik nr 3).

Zadanie I:

Cel główny: Realizacja kampanii Młodość bez procentów, w tym działania medialne, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja i udział w wydarzeniach z zakresu promocji zdrowia. (Zadanie 1.6 SPPiRPAoPN).

 

Cele szczegółowe:

Kontynuacja formuły kampanii zapoczątkowanej w 2017 roku z wykorzystaniem hasła #emocjeprocentuja.

Budowanie pozytywnego wizerunku kampanii poprzez promocję w mediach społecznościowych, mediach lokalnych, w przestrzeni miejskiej. 

Edukacja młodzieży nt. możliwości korzystania z ciekawych form spędzania czasu wolnego (np. takich jak pasje zainteresowania, czyli alternatywne zachowania)jako jednego z czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Edukacja młodzieży z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz działania alkoholu na organizm. 

Dostarczanie informacji nt. sposobów radzenia sobie z codziennymi trudnościami, które towarzyszą życiu adolescentów oraz kontaktów do instytucji zajmujących się profesjonalną pomocą młodzieży. 

Kształtowanie wśród dorosłych – odbiorców akcji informacyjnej - poczucia odpowiedzialności za nieletnich uczestników ryzykownych sytuacji, umiejętności bycia nieobojętnym w sytuacjach łamania prawa i podejmowania właściwych interwencji.

Kształtowanie wśród sprzedawców właściwych postaw w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Odbiorcy:

- młodzież w wieku 12-17 lat (osoby niepełnoletnie; internauci)

- osoby powyżej 18 r.ż. (głównie rodzice, pedagodzy i sprzedawcy)

 

Opis realizacji zadań z podziałem na części 1-11 (Zadanie 1.6 SPPiRPAoPN):

Realizacja każdej z części 1 – 9  do tj.  Prowadzenie kampanii „Młodość bez procentów” w mediach społecznościowych składa się z następujących elementów:

 

a) Prowadzenie kampanii promującej "Młodość bez procentów" w  mediach społecznościowych (facebook: https://www.facebook.com/MlodoscBezProcentow):

Stworzenie zarysu strategii kampanii (ostateczna strategia musi zostać zaakceptowana przez GCPU).

 

Tworzenie dedykowanych treści  na profil – ustawianie dziennika postów.

Tworzenie min. tygodniowego planu postów, który każdorazowo musi zostać zaakceptowany przez GCPU (plan postów musi zostać zatwierdzony minimum 5 dni przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy) – posty powinny mieć charakter profilaktyczny, dotyczyć tematów istotnych dla młodzieży (pasje, używki, relacje, emocje etc.),  język powinien być dostosowany do odbiorcy.  W treści każdego posta powinno zostać zawarte hasło kampanii #emocjeprocentuja.

Minimalna ilość postów zawierających fotografie/dedykowane grafiki  to 12 w ciągu miesiąca.

Publikacja dedykowanych zdjęć (efekt sesji zdjęciowych)- graficzna obróbka zdjęć oraz  dodanie logotypów (min. 10 w ciągu miesiąca).

Projekt i publikacja dedykowanych grafik, zgodnych z założeniami projektu na rok 2018 r.

Zmiana zdjęcia profilowego i coverphoto wg potrzeb.

Publikacja min. 2 linków w ciągu miesiąca, zawierającego odniesienie do stron o charakterze profilaktycznym. 

Publikacja minimum jednego filmu miesięcznie- stworzonego samodzielnie (np. telefonem) lub podlinkowanie filmu pochodzącego z innego źródła. Film o charakterze profilaktycznym lub promującym kampanię.

Reakcja na bieżące wydarzenia – ustawianie dodatkowych treści nawiązujących do tematyki kampanii (newsy, aktualne wydarzenia etc.).

Ustawianie wydarzeń na profilu kampanii spójnego z kalendarzem wydarzeń.

Organizacja konkursów: treść, regulaminy, dedykowana grafika – minimum 2 konkursy w okresie realizacji zadania.

Prowadzenie kampanii płatnej FBads – odpowiednie targetowanie, ustawienie budżetu.

Bieżąca komunikacja na profilu, odpowiadanie na komentarze, wiadomości – reakcja w ciągu tygodnia (pon.-piątek) nie dłuższa niż 3 godziny w godz. od 9.00 – 17.00; po godz.17.00 maksymalnie następnego dnia roboczego. Sobota i niedziela- kontrola profilu minimum 1 raz w ciągu dnia.

Sytuacje kryzysowe – reakcja natychmiastowa w konsultacji ze zlecającym.

Zasięg kampanii – minimum 250 tys. odbiorców w okresie realizacji zadania.

 

b) Prowadzenie kampanii promującej "Młodość bez procentów" w  mediach społecznościowych (Instagram:  https://www.instagram.com/mlodoscbezprocentow):

Stworzenie zarysu strategii kampanii (ostateczna strategia musi zostać zaakceptowana przez GCPU).

Tworzenie dedykowanych treści  na profil (fotografie), (treści mogą się pokrywać z postami publikowanymi na profilu Facebook w maksymalnie 20%).

Tworzenie min. tygodniowego planu postów, który każdorazowo musi zostać zaakceptowany przez GCPU (plan postów musi zostać zatwierdzony minimum 5 dni przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy) – posty powinny mieć charakter profilaktyczny, dotyczyć tematów istotnych dla młodzieży (używki, relacje, emocje etc.),  w każdej treści posta powinno zostać zawarte hasło kampanii #emocjeprocentuja.

Minimalna ilość zdjęć z treścią: 12 w ciągu miesiąca.

Publikacja story – minimum 3 zdjęcia/grafiki. Minimalna ilość story: 5 w ciągu miesiąca. 

Publikacja dedykowanych zdjęć (sesje zdjęciowe)- graficzna obróbka zdjęć oraz  dodanie logotypów (w formie transparentnej). 

Projekt i publikacja dedykowanych grafik, zgodnych z założeniami projektu na rok 2018(Publikacja nie częściej niż 2 razy w ciągu miesiąca). 

Prowadzenie kampanii płatnej (reklama) – odpowiednie targetowanie, ustawienie budżetu.

Bieżąca komunikacja na profilu, odpowiadanie na komentarze, wiadomości – reakcja w ciągu tygodnia (pon.-piątek) nie dłuższa niż 3 godziny w godz. od 9.00 – 17.00; po godz.17.00 maksymalnie odpowiedź w ciągu 24 godz.

Sytuacje kryzysowe – reakcja natychmiastowa w konsultacji ze zlecającym

Ustawianie hasztagów (#) pasujących zgodnych z tematyką kampanii oraz aktualną publikacją -  minimum 10 hasztagów dla każdego posta. 

Reakcja na oznaczenia kampanii przez innych użytkowników.

 

Niedozwolone jest wykorzystywanie zdjęć bez zapewnienia przez Wykonawcę praw do jego wykorzystywania.

 

c) Realizacja projektów graficznych:

•           Obróbka zdjęć  według specyfikacji mediów społecznościowych ( FB, Instagram), dodanie logotypów

Realizacja dedykowanych grafik, celem publikacji w mediach społecznościowych

d)  Administracja zadania

 

Termin wykonania Zadania I cz. 1-9 : Termin wykonania każdej z części od 1 do 9 rozpoczyna się pierwszego dnia danego miesiąca wskazanego w tytule części zadania, a kończy ostatniego dnia, danego miesiąca  wskazanego w tytule części zadania.

 

 

cz.10  Organizacja minimum 2 profesjonalnych sesji zdjęciowych  z udziałem ambasadorów i młodzieży, celem wykorzystania w mediach społecznościowych (facebook, instagram)oraz projektach graficznych.

Efektem każdej sesji powinno być minimum 50 szt. obrobionych zdjęć oraz wszystkie fotografie wykonane podczas sesji, tzw. surówka.

Wszystkie czynności związane z realizacją sesji (organizacja planu zdjęciowego i sprzętu, modeli, ustalenie terminów sesji, pozyskanie zgód formalno-prawnych etc.) leżą po stronie Wykonawcy.

 

Termin wykonania Zadania I cz. 10: Termin końcowy wykonania części 10 Wykonawca winien wskazać w harmonogramie realizacji zadania lecz nie może być późniejszy niż 14.12.2018 r.

 

cz.11  Przygotowanie materiałów promujących kampanię:

a) Projekt oraz druk plakatów w formacie A2:

Minimum 2 projekty (dedykowana grafika) z wykorzystaniem materiałów z sesji zdjęciowych, haseł oraz logotypów wskazanych przez Zleceniodawcę

Specyfikacja wydruku: rozmiar A2 (420 x 594 mm),kolor 4+0, gramatura papieru min. 170g

Nakład: minimum 300 sztuk (150 szt. każdego wzoru)

b) Druk materiałów (projekty w załączeniu) :

Druk folderów: 4 x DL (396x210mm), gramatura papieru min. 170g, kolor 4+0, nakład min.  2000 szt.

Druk wlepek: okrągłe naklejki, folia błysk, 5x5 cm, kolor 4+0, wycięte po obrysie, nakład min:  10 000 szt. 

c) Projekt oraz emisja plakatu na nośnikach citylight:

Projekt plakatu dedykowanego na nośniki citylight: dedykowana grafika z wykorzystaniem materiałów z sesji zdjęciowej, hasałem kampanii  #emocjeprocentuja, głównym przekazem plakatu jest edukacja osób sprzedających alkohol i mieszkańców Miasta Gdańska.

Kampanii citylight powinna trwać minimum 2 tygodnie i obejmować  50 szt. citylight zgodnie ze specyfikacją. Wykonawca jest zobligowany do wykonania projektu, wydruku i ekspozycji plakatów citylight. Rezerwacja miejsc leży po stronie GCPU.

 

d) Edycja filmów:

Skrócenie 2 filmów animowanych do wersji o długości 30 s.

Dodanie napisów, zgodnie z treściami wypowiadanymi przez lektora. 

Dopasowanie dźwięku. 

e) Rozpowszechnianie filmów kampanii:

https://www.facebook.com/MlodoscBezProcentow/videos/886113531564763/

https://www.facebook.com/MlodoscBezProcentow/videos/880908858751897/

f) Realizacja oraz publikacja dedykowanych artykułów informacyjnych nt. Kampanii :

Stworzenie artykułów – minimum 2 artykuły.

Styl oraz język dostosowane do młodzieży, treści atrakcyjne dla młodego odbiorcy,  wszelkie szczegóły omówione z zleceniodawcą.

Ilość znaków min. 2000 – 3000.

Kontakt z mediami- celem  publikacji materiałów prasowych.

Minimum 2 publikacje każdego z artykułów (łącznie 4 publikacje).

 

 

Termin wykonania Zadania I cz. 11: Termin końcowy wykonania części 11 Wykonawca winien wskazać w harmonogramie realizacji zadania lecz nie może być późniejszy niż 14.12.2018 r.

 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

Sporządzenia sprawozdania końcowego z  realizacji każdej części zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 (w terminie 10 dni od terminu końcowego wykonania danej części zadania wynikającego z harmonogramu).  oraz sprawozdania  końcowego podsumowującego realizację całego Zadania I (załącznik nr 9, do dnia 28.12.2018 r.)

Dbania o pozytywny wizerunek kampanii i Miasta Gdańska. 

Konsultowania wszystkich treści z przedstawicielem GCPU.

Uzyskania akceptacji  ze strony GCPU przed publikacją lub wydrukiem materiałów.

Określania stawek nie wyższych, niż obowiązujące stawki PARPA.

Uczestnictwa w roboczych spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie GCPU przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku.

Proces realizacji zadania będzie przebiegał następująco:  Wykonawca przedstawi projekt materiałów, GCPU przekaże opinie i wskaże ewentualne poprawki, obowiązkiem Wykonawcy będzie ustosunkowanie się do nich. Przed uruchomieniem wydruku lub publikacji konieczna będzie ostateczna akceptacja materiałów ze strony GCPU.

Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty):

Po zakończeniu projektu Wykonawca przekazuje GCPU wszystkie materiały  w formie drukowanej (w siedzibie GCPU, ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku) oraz w formie elektronicznej (utrwalonej na płycie CD lub innym nośniku), z możliwością ich dalszego wykorzystywania. Wszystkie prawa autorskie związane z realizacją zadania zostaną przekazane GCPU.

 

Wnioskodawca przedstawi:

Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji kampanii społecznych i/lub reklamowych.

Opis proponowanej strategii kampanii w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

Przykładowe posty do publikacji w mediach społecznościowych (max. 4 posty łącznie).

Proponowany opis realizacji pozostałych materiałów kampanijnych oraz sesji zdjęciowych.

Propozycje ambasadorów (osób zaangażowanych w działania profilaktyczne/na rzecz młodych ludzi). Wymagane jest dołączenie pisemnych wstępnych deklaracji udziału w tegorocznej edycji kampanii.

 

Termin realizacji całości Zadania I: od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018 r.

 

Zadanie II:

Cel główny: Realizacja kampanii Kieruj bez procentów, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, akcje internetowe, festyny, happeningi, wspólne działania prewencyjne ze służbami mundurowymi, kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych, audycje radiowe  i artykuły prasowe. (Zadanie 1.5 SPPiRPAoPN).

 

Cele szczegółowe:

Zmiana postaw społecznych wobec picia alkoholu przez kierowców.

Propagowanie idei zachowania całkowitej trzeźwość osób prowadzących pojazdy. Rozpowszechnienie wśród Internautów zasad właściwego postępowania w sytuacjach wypadków drogowych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Podniesienie poziomu wiedzy Internautów nt. konsekwencji związanych z prowadzeniem pojazdów dzień po zakrapianej imprezie (na tzw. „kacu”).

Propagowanie rozsądnego korzystania z używek jako jednego z elementów zdrowego stylu życia.

 

Odbiorcy:

Młodzi dorośli (osoby w wieku 18-26 lat – kobiety oraz mężczyźni).

Mężczyźni powyżej 45 r.ż.

 

Opis realizacji zadań z podziałem na części 1-11 (Zadanie 1.5 SPPiRPAoPN):

 

Realizacja każdej z części 1 – 9  do tj.  Prowadzenie kampanii „Kieruj bez procentów” w mediach społecznościowych składa się z następujących elementów:

 

a) Prowadzenie kampanii promującej "Kieruj bez procentów" w  mediach społecznościowych (facebook: https://www.facebook.com/KierujBezProcentow):

 

Stworzenie zarysu strategii kampanii (ostateczna strategia musi zostać zaakceptowana przez GCPU) – zarys strategii powinien zawierać komunikat typu „nie trać głowy po picia” oraz rozpowszechnianie  spotu kampanii https://www.facebook.com/KierujBezProcentow/videos/1225893454204343/.

Tworzenie dedykowanych treści  na profil – ustawianie dziennika postów. 

Tworzenie min. tygodniowego planu postów, który każdorazowo musi zostać zaakceptowany przez GCPU (plan postów musi zostać zatwierdzony minimum 5 dni przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy) – posty powinny mieć charakter profilaktyczny, dotyczyć tematów związanych z zakresem kampanii (trzeźwość wśród kierowców, zasad właściwego postępowania w sytuacjach wypadków drogowych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz tematy pokrewne),  język powinien być dostosowany do odbiorcy.  W treści każdego posta powinny zostać zawarte jedno hasło kampanii, do wyboru: #procentowniezetniesz, #meskarzecz, #kierujbezprocentow, #cheallengetime, #nietankujepustychkalorii. 

Minimalna ilość postów zawierających fotografie/dedykowane grafiki  to 12 w ciągu miesiąca. 

Publikacja dedykowanych zdjęć (efekt sesji zdjęciowych)- graficzna obróbka zdjęć oraz  dodanie logotypów (min. 10 w ciągu miesiąca. 

Projekt i publikacja dedykowanych grafik, zgodnych z założeniami projektu na rok 2018 r.

Zmiana zdjęcia profilowego i coverphoto wg potrzeb.

Publikacja min. 2 linków w ciągu miesiąca, zawierającego odniesienie do stron o charakterze profilaktycznym. 

Publikacja minimum jednego filmu miesięcznie- stworzonego samodzielnie (np. telefonem) lub podlinkowanie filmu pochodzącego z innego źródła. Film o charakterze profilaktycznym lub promującym kampanię.

Reakcja na bieżące wydarzenia – ustawianie dodatkowych treści nawiązujących do tematyki kampanii (newsy, aktualne wydarzenia etc.).

Ustawianie wydarzeń na profilu kampanii spójnego z kalendarzem wydarzeń

Organizacja konkursów: treść, regulaminy, dedykowana grafika – minimum 2 konkursy w okresie realizacji zadania. 

Prowadzenie kampanii płatnej FBads – odpowiednie targetowanie, ustawienie budżetu.

Bieżąca komunikacja na profilu, odpowiadanie na komentarze, wiadomości – reakcja w ciągu tygodnia (pon.-piątek) nie dłuższa niż 3 godziny w godz. od 9.00 – 17.00; po godz.17.00 maksymalnie następnego dnia roboczego. Sobota i niedziela- kontrola profilu minimum 1 raz w ciągu dnia.

Sytuacje kryzysowe – reakcja natychmiastowa w konsultacji z GCPU

Zasięg kampanii – minimum 250 tys. odbiorców w okresie realizacji zadania.

 

b) Prowadzenie kampanii promującej "Kieruj bez procentów" w  mediach społecznościowych (Instagram:  https://www.instagram.com/kieruj_bez_procentow/) :

Stworzenie zarysu strategii kampanii (ostateczna strategia musi zostać zaakceptowana przez GCPU). 

Tworzenie dedykowanych treści  na profil (fotografie), (treści mogą się pokrywać z postami publikowanymi na profilu Facebook w maksymalnie 20%).

Tworzenie min. tygodniowego planu postów, który każdorazowo musi zostać zaakceptowany przez GCPU (plan postów musi zostać zatwierdzony minimum 5 dni przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy) – posty powinny mieć charakter profilaktyczny, dotyczyć tematów związanych z zakresem kampanii (trzeźwość wśród kierowców, zasad właściwego postępowania w sytuacjach wypadków drogowych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz tematy pokrewne). W treści każdego posta powinny zostać zawarte hasła kampanii: #procentowniezetniesz, #meskarzecz, #kierujbezprocentow, #cheallengetime, #nietankujepustychkalorii.

Minimalna ilość zdjęć z treścią: 12 w ciągu miesiąca.

Publikacja story – minimum 3 zdjęcia/grafiki. Minimalna ilość story: 5 w ciągu miesiąca. 

Publikacja dedykowanych zdjęć (sesje zdjęciowe)- graficzna obróbka zdjęć oraz  dodanie logotypów (w formie transparentnej).  

Projekt i publikacja dedykowanych grafik, zgodnych z założeniami projektu na rok 2018(Publikacja nie częściej niż 2 razy w ciągu miesiąca). 

Prowadzenie kampanii płatnej (reklama) – odpowiednie targetowanie, ustawienie budżetu.

Bieżąca komunikacja na profilu, odpowiadanie na komentarze, wiadomości – reakcja w ciągu tygodnia (pon.-piątek) nie dłuższa niż 3 godziny w godz. od 9.00 – 17.00; po godz.17.00 maksymalnie odpowiedź w ciągu 24 godz.

Sytuacje kryzysowe – reakcja natychmiastowa w konsultacji z GCPU.

Ustawianie hasztagów (#) pasujących zgodnych z tematyką kampanii oraz aktualną publikacją -  minimum 10 hasztagów dla każdego posta .

Reakcja na oznaczenia kampanii przez innych użytkowników

 

Niedozwolone jest wykorzystywanie zdjęć bez zapewnienia przez Wykonawcę praw do jego wykorzystywania.

 

 

c) Realizacja projektów graficznych:

Obróbka zdjęć  według specyfikacji mediów społecznościowych ( FB, Instagram), dodanie logotypów.

Realizacja dedykowanych grafik, celem publikacji w mediach społecznościowych.

 

Termin wykonania Zadania II cz. 1-9 : Termin wykonania każdej z części od 1 do 9 rozpoczyna się pierwszego dnia danego miesiąca wskazanego w tytule części zadania, a kończy ostatniego dnia, danego miesiąca  wskazanego w tytule części zadania.

 

 

cz.10 Organizacja minimum 2 profesjonalnych sesji zdjęciowych  z udziałem ambasadorów i potencjalnych odbiorców, celem wykorzystania w mediach społecznościowych (facebook, instagram)oraz projektach graficznych.

Efektem każdej sesji powinno być minimum 50 szt. obrobionych zdjęć oraz wszystkie fotografie wykonane podczas sesji, tzw. surówka.

Wszystkie czynności związane z realizacją sesji (organizacja planu zdjęciowego i sprzętu, modeli, ustalenie terminów sesji, pozyskanie zgód formalno-prawnych etc.) leżą po stronie Wykonawcy.

 

Termin wykonania Zadania II cz. 10: Termin końcowy wykonania części 10 Wykonawca winien wskazać w harmonogramie realizacji zadania lecz nie może być późniejszy niż do 14.12. 2018 r.

 

cz. 11 Przygotowanie materiałów promujących kampanię:

a) Projekt oraz druk plakatu w formacie A2:

Projekt (dedykowana grafika) z wykorzystaniem materiałów z sesji zdjęciowych, haseł oraz logotypów wskazanych przez Zleceniodawcę.

Specyfikacja wydruku: rozmiar A2 (420 x 594 mm),kolor 4+0, gramatura papieru min. 170g.

Nakład: minimum 300 szt.

b) Projekt oraz druk ulotek w formacie A5:

Stworzenie dedykowanych treści oraz dedykowanej  grafiki, z wykorzystaniem materiałów z sesji zdjęciowych, haseł oraz logotypów wskazanych przez Zleceniodawcę.

Specyfikacja wydruku: rozmiar A5 (210 x 148 mm),kolor 4+4, gramatura papieru min. 170g.

Nakład minimum: 5000 szt.

c) Projekt oraz druk folderu w formacie 4xDL:

Stworzenie dedykowanych treści oraz dedykowanej  grafiki, z wykorzystaniem materiałów z sesji zdjęciowych, haseł oraz logotypów wskazanych przez Zleceniodawcę.

Specyfikacja wydruku: rozmiar 4xDL (4x DL (396 x 210 mm)), kolor 4+4, gramatura papieru min. 170g.

Nakład minimum: 2000 szt.

 

d) Projekt oraz emisja plakatu na nośnikach citylight:

Projekt plakatu dedykowanego na nośniki citylight: dedykowana grafika z wykorzystaniem materiałów z sesji zdjęciowej, hasałem kampanii  #procentowniezetniesz, głównym przekazem plakatu jest edukacja osób, aby zwracały uwagę na osoby pod wpływem alkoholu wsiadających za kierownicę.

Kampanii citylight powinna trwać minimum 2 tygodnie i obejmować  50 szt. citylight zgodnie ze specyfikacją. Wykonawca jest zobligowany do wykonania projektu, wydruku i ekspozycji plakatów citylight. Rezerwacja miejsc leży po stronie GCPU.

 

e)  Realizacja oraz publikacja dedykowanych artykułów informacyjnych nt. Kampanii :

Stworzenie artykułów – minimum 2 artykuły. 

Styl oraz język dostosowane do dedykowanego odbiorcy kampanii, wszelkie szczegóły omówione z Zleceniodawcą.

Ilość znaków min. 2000 – 3000.

Kontakt z mediami- celem  publikacji materiałów prasowych.

Minimum 2 publikacje każdego z artykułów (łącznie 4 publikacje). 

 

Termin wykonania Zadania II cz. 11: Termin końcowy wykonania części 10 Wykonawca winien wskazać w harmonogramie realizacji zadania lecz nie może być późniejszy niż do 14.12. 2018 r.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

Sporządzenia sprawozdania końcowego z  realizacji każdej części zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 (w terminie 10 dni od terminu końcowego wykonania danej części zadania wynikającego z harmonogramu).  oraz sprawozdania  końcowego podsumowującego realizację całego Zadania II (załącznik nr 9, do dnia 28.12.2018 r.)

Dbania o pozytywny wizerunek kampanii i Miasta Gdańska. 

Konsultowania wszystkich treści z przedstawicielem GCPU.

Uzyskania akceptacji  ze strony GCPU przed publikacją lub wydrukiem materiałów

Określania stawek nie wyższych, niż obowiązujące stawki PARPA.

Uczestnictwa w roboczych spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie GCPU przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku.

Proces realizacji zadania będzie przebiegał następująco:  Wykonawca przedstawi projekt materiałów, GCPU przekaże opinie i wskaże ewentualne poprawki, obowiązkiem Wykonawcy będzie ustosunkowanie się do nich. Przed uruchomieniem wydruku lub publikacji konieczna będzie ostateczna akceptacja materiałów ze strony GCPU.

Spodziewane korzyści (oczekiwane rezultaty):

Po zakończeniu projektu Wykonawca przekazuje GCPU wszystkie materiały  w formie drukowanej (w siedzibie GCPU, ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku) oraz w formie elektronicznej (utrwalonej na płycie CD lub innym nośniku), z możliwością ich dalszego wykorzystywania. Wszystkie prawa autorskie związane z realizacją zadania zostaną przekazane GCPU.

 

Wnioskodawca przedstawi:

Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji kampanii społecznych i/lub reklamowych

Opis proponowanej strategii kampanii w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)

Przykładowe posty do publikacji w mediach społecznościowych (max. 4 posty łącznie)

Proponowany opis realizacji pozostałych materiałów kampanijnych oraz sesji zdjęciowych

Propozycje ambasadorów (osób zaangażowanych w działania profilaktyczne/na rzecz młodych ludzi). Wymagane jest dołączenie pisemnych wstępnych deklaracji udziału w tegorocznej edycji kampanii.

Termin realizacji całości Zadania II: od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

 

 

Od dnia podpisania umowy do:

14 grudnia 2018 r. (Zadanie 1, tj. 1.6)

14 grudnia 2018 r. (Zadanie 2, tj. 1.5)

 

 

V. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

 

 

Siedziba Ogłaszającego,  Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5

 

 

VI. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA

 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi:

Zadanie 1: 50 000 zł

Zadanie 2: 45 000 zł

 

 

 

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1.  Odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert.

2.  Przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 

VII. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

 

1.         Zadania z zakresu zdrowia publicznego winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

2.         W trakcie realizacji programu, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwracać się będzie szczególną uwagę na:

a.         prawidłowe realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętymi programami,

b.         rzetelne, prawidłowe i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

c.         oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.

3.         Oferent zapewnia realizację             zadania zatrudniając wykwalifikowaną kadrę          specjalistów, spełniającą odpowiednie standardy wskazane dla danego zadania, z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej/etatowej.

4.         Harmonogram planowanych działań powinien zawierać miejsca i przybliżone terminy realizacji poszczególnych działań, umożliwiając kontrolę merytoryczną oferenta w trakcie realizacji zadania. W przypadku braku ww. informacji, oferta zostanie odrzucona przy ocenie merytorycznej.

5.         Oferent zobowiązany jest do informowania, że zadanie finansuje Zleceniodawca, poprzez użycie logotypów i znaków wskazanych przez GCPU (logotyp GCPU, identyfikacja wizualna „Jestem z Gdańska”, zgodnie z instrukcją zawartą w księdze znaku) na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania.

6.         Wartość złożonej oferty musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na dane zadanie w konkursie.

7.         Niniejszy Konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umów na realizację zadania publicznego w roku 2018.

 

Zadanie zostanie zakończone po  przedstawieniu GCPU sprawozdania merytorycznego i finansowego z przeprowadzonego zadania. Sprawozdanie finansowe powinno obejmować rozliczenia  z podziałem na każdy element zadania z osobna.

Rozliczenia za wykonanie każdej z Części realizacji Zadań będą odbywać się na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji części Zadania.

 

 

Przystępując do konkursu Oferent powinien przedstawić:

•             Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji kampanii społecznych i/lub reklamowych

•             Opis proponowanej strategii kampanii w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)

•             Przykładowe posty do publikacji w mediach społecznościowych (max. 4 posty łącznie)

•             Proponowany opis realizacji pozostałych materiałów kampanijnych oraz sesji zdjęciowych

•             Propozycje ambasadorów (osób zaangażowanych w działania profilaktyczne/na rzecz młodych ludzi). Wymagane jest dołączenie pisemnych wstępnych deklaracji udziału w tegorocznej edycji kampanii.

 

 

VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

 

 

1. Ofertę prosimy złożyć do dnia 23 lutego do godziny 15.00 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (IV piętro, pok. 406)  w zamkniętej oznakowanej tytułem konkursu kopercie (tzn. „Zadanie 1.6” lub „Zadanie 1.5”).

2. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Oferenta (oferty przesyłane mailowo musza zawierać skan oferty z podpisem).

3. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Integralną cześć oferty stanowią załączniki:

a)  aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących

 

b)  oświadczenia osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę (Załącznik nr 4-7), które dotyczą:

·         niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

·         potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych

·         potwierdzające, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

 

 

 

IX. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

 

 

I.             JAKOŚĆ PROGRAMU MERYTORYCZNEGO I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI (od 0 – 40 pkt)

 

 

1.

Zasoby ludzkie umożliwiające wysoką jakość wykonania zadania

0-10 pkt.

Im wyższe doświadczenie zawodowe autorów, tym wyższa ocena.

 

2.

Opis proponowanej realizacji zadania w  mediach społecznościowych

0-10 pkt.

Punktacja przyznawana według kryteriów:

Ilość publikacji materiałów miesięcznie(Facebook):

- 12 publikacji – 1 pkt

- 13- 16 publikacji – 2 pkt

- powyżej 16 publikacji – 5 pkt

Ilość publikacji materiałów miesięcznie(Instagram):

- 12 publikacji – 1 pkt

- 13- 16 publikacji – 2 pkt

- powyżej 16 publikacji – 5 pkt

 

3.

Zasięg kampanii w mediach społecznościowych

0-5 pkt.

250 – 300 tys. odbiorców – 1 pkt

300-500 tysięcy odbiorców – 2 pkt

Powyżej 500 tysięcy odbiorców – 5 pkt

 

 

4

Współpraca ambasadorami - propozycje ambasadorów wraz z pisemnymi deklaracjami

0-5 pkt.

1 ambasador- 2 punkty

2-3 ambasadorów– 3 punkty

Powyżej 3 ambasadorów- 5 punktów

 

5

Innowacyjność i atrakcyjność strategii oraz spójność z wymaganiami konkursowymi

0-10 pkt.

Punktacja przyznawana wg oceny komisji konkursowej.

 

 

 

 

Uzyskany wynik:

………………………………….

 

II. CENA (od 0 – 40 pkt)

 

 

1.

Cena     0-40 pkt.  najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, punktacja pozostałych ofert zostanie przeliczona wg wzoru C =  (Cn / Cob) x 40

Gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy ocenianemu

Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku

0-40 pkt.

 

 

SUMA:

……………………………

 

III. KALKULACJA KOSZTÓW  (od 0 – 20 pkt)*

 

 

1

poprawność rachunkowa kosztorysu

(od 0-5 pkt)

 

 

2

racjonalność kosztów planowanych działań w stosunku do zakresu działań, rodzaju i liczb odbiorców

(od 0-5 pkt)

 

 

3

zasadność kosztów

(od 0-5 pkt)

 

 

4

zgodność kosztorysu z planowanymi działaniami w tym z harmonogramem

(od 0-5 pkt)

 

 

SUMA:

………………………………….

 

* oferta zawierająca wyłącznie koszty obsługi realizacji zadania (administracyjne) albo koszty rzeczowe zostanie odrzucona

 

Podsumowanie:

Wynik końcowy ( max 100 pkt) zostaje obliczony poprzez dodanie trzech wyników cząstkowych:

Część dot. jakości programu merytorycznego i możliwości realizacji (pkt I) (max 40 pkt)

Cena (pkt. II) (max 40 pkt)

Część  dot. kalkulacji kosztów (pkt III)   (max 20 pkt)

Przewidujemy wyłonienie jednego Wykonawcy.

Wykonawcy nie mają prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zrealizowania całości zakresu  zadania we wskazanym terminie.

 

Rozliczenia za wykonanie każdej z Części realizacji danego Zadań będą odbywać się na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji części Zadania. Płatność nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie do 21 dni od daty  otrzymania przez GCPU prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT  . Rachunek lub faktura powinny zawierać numer umowy oraz numer konta bankowego.

 

 

X. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz na stronie internetowej GCPU i  w siedzibie Ogłaszającego.

 

 

XI. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT

 

 

Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 02, luty 2018 12:53 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02, luty 2018 12:55 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. piątek, 02, luty 2018 12:56 Andrzej Skorupski