GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
reprezentowane przez
DYREKTORA
ogłasza z dniem 11.10.2017 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017

Zad. 1.10 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (udział w  szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp.), w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych przez KBPN, ORE, PARPA oraz superwizje dla specjalistów.

                                                     I. PODSTAWA PRAWNA

 

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 Nr 1916).

II. ADRESAT KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi
w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r., poz. 239), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentem".

III. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ, TERMINY ICH  REALIZACJI

Oferent w ramach konkursu ofert może ubiegać się o realizację zarówno wszystkich zadań jak
i pojedynczo każdego zadania.

Nazwa zadania

Numer i nazwa zadania w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 ,przyjętym uchwałą nr XXXII/889/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19.12.2016r.

Kwota przeznaczona na realizację zadania

Termin realizacji zadania do uzgodnienia
z GCPU

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje realizatorów działań z zakresu profilaktyki uzależnień

Zad. 1.10 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (udział w  szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp.), w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych przez KBPN, ORE, PARPA oraz superwizje dla specjalistów

 

4 290 zł

od 20 listopada do 15 grudnia 2017

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ

 

Zad.2 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje realizatorów działań z zakresu profilaktyki uzależnień

a) cel zadania: podniesienie kompetencji realizatorów profilaktyki uzależnień

b) określenie adresata wniosku (grupa docelowa): realizatorzy działań z zakresu profilaktyki uzależnień z terenu Miasta Gdańska

c) opis zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla realizatorów działań profilaktycznych rozwijające ich kompetencje osobiste, naukę rozpoznawania i zarządzania zasobami własnymi, w tym: praca na zasobach, praca indywidualna, praca grupowa i praca w zespole. Szkolenie ma mieć formę warsztatową i  obejmować 8 godz. dydaktycznych (1 dzień) . Termin szkolenia do ustalenia z GCPU spośród dni roboczych (od poniedziałku do piątku).  Liczba uczestników szkolenia do 25 osób.

Realizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe zawierające program szkolenia i przydatne informacje. Szkolenie ma się odbyć w siedzibie GCPU przy ul. Dyrekcyjnej 5 Gdańsku.  Sala szkoleniowa GCPU posiada sprzęt multimedialny (rzutnik, głośniki, laptop) oraz znajdują się w niej dwa flipcharty.

Osoba prowadząca szkolenie musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji zawodowych lub coachingu lub pracy na zasobach ludzkich.

Realizator przeprowadzi ewaluację szkolenia. Raport z ewaluacji przekaże do GCPU. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie sygnowane przez realizatora i Dyrektora GCPU. 

Oferent składa do akceptacji GCPU koncepcję szkolenia obejmującą program szkolenia oraz opis kwalifikacji osób prowadzących szkolenie oraz kosztorys zadania i wzór narzędzia ewaluacyjnego. Rekrutacja na szkolenie jest po stronie GCPU.

Uwaga: Stawki dla prowadzących wykłady/ warsztaty nie mogą być wyższe niż stawki
w taryfikatorze rekomendowanym przez PARPA –szczegóły na stronie
www.parpa.pl

d) oczekiwane rezultaty: Realizator po zakończeniu szkolenia przedstawi raport z realizacji zadania wraz z listą obecności uczestników oraz wyniki ewaluacji.

 

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Gdańsk

 

V. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJE ZADANIA

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 4 290 zł.

 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zastrzega sobie prawo do:

 Odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert.

1.     Przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VI. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.       Z  Oferentami, których oferty zostaną wybrane w toku postępowania konkursowego, zostaną zawarte umowy  o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – wzór umowy stanowi załącznik nr 8

2.       Zadania z zakresu zdrowia publicznego winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie  z obowiązującymi standardami i przepisami.

3.      Oferent zapewnia realizację zadania zatrudniając wykwalifikowaną kadrę specjalistów, spełniającą odpowiednie standardy dla danego zadania, z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej/etatowej.

4.       Harmonogram    planowanych działań powinien zawierać dokładne miejsca i terminy realizacji poszczególnych działań, umożliwiając kontrolę merytoryczną Oferenta w trakcie realizacji zadania. W przypadku braku ww. informacji, oferta zostanie odrzucona przy ocenie merytorycznej.

5.       Na realizację zadania należy sporządzić kosztorys. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10 % całościowych kosztów zadania.

6.       Oferent jest zobowiązany do pomiaru stopnia osiągnięcia rezultatu, monitorowania realizacji zadania oraz  przeprowadzenia ewaluacji, celem wskazania czy zakładane efekty zostały osiągnięte.

7.       Oferent nie może pobierać żadnych dobrowolnych wpłat i opłat od uczestników zadania,
w żadnej formie.

8.       Płatność za wykonane usługi nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie do 21 dni od daty  otrzymania przez GCPU prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT  . Rachunek lub faktura powinny zawierać numer umowy oraz numer konta bankowego.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę prosimy złożyć do dnia 27 października  2017r. do godziny 15.00 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z napisem nazwy konkursu,  w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 (piętro nr IV), sekretariat - p.406

2. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań wobec Oferenta (oferty przesyłane mailowo musza zawierać skan oferty z podpisem).

3. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Integralną cześć oferty stanowią załączniki:

a)  aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących

b)  kopia aktualnego Statutu (dotyczy organizacji pozarządowej) lub regulaminu (dotyczy podmiotu leczniczego)

c) oświadczenia osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu składającego ofertę (Załącznik nr 4-7), które dotyczą:

·         niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

·         potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych

·         potwierdzające, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.

 VIII. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT

 

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona komisja konkursowa.
Karta oceny ofert w załączniku nr 10

Wynik końcowy zostaje obliczony poprzez dodanie trzech wyników cząstkowych:

Część dot. jakości programu merytorycznego i możliwości realizacji (pkt I)

Część  dot. kalkulacji kosztów (pkt II)         

Część dot. ceny (pkt. II)

Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

 IX. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.

Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w ciągu trzech dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz na stronie internetowej i w siedzibie Ogłaszającego.

X. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT

Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 

 

Brak załączników.