Ogłoszenie wyników oceny formalnej konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 :

Zad. 1.9 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz superwizje dla specjalistów, realizacja programu (szkolenia), dotyczącego terapii
i oddziaływań profilaktycznych w obszarze uzależnień wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Anna Rejkowska – Przewodnicząca Komisji
  • Monika Piotrzkowska - Dziamska
  • Anna Baranowska

przedstawia wyniki oceny formalnej  konkursu na zadaniu 1.9

Zadanie:   Szkolenie dla dzielnicowych  liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

Lp.

Oferent

Tytuł oferty

Kwota

Ocena formalna

1

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa

Szkolenie dla dzielnicowych liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

6000 zł

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych – brak wymaganych dwóch załaczników

2

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"

Szkolenie dla dzielnicowych liderów profilaktyki zachowań ryzykownych mieszkańców

6000 zł

Pozytywna

3

Fundacja Instytut Białowieski

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”

www.FestiwalBialowieski.pl

 

www.FestiwalZubra.pl

www.ForestFestiwal.pl

 

 

6000 zł

Negatywna

 

Oferta Fundacji  Instytut Białowieski została odrzucona z powodu tego, że jej zawartość merytoryczna nie była zgodna z treścią zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym.

Oferta Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa zawiera braki formalne i podlega uzupełnieniu o wymagane załączniki:

- dokument z innego rejestru niż Krajowy Rejestr Sądowy (np. rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą) lub z ewidencji Oferenta

- statut/regulamin Oferenta lub inny dokument, potwierdzający zakres działalności

Kopie oryginalnych dokumentów uwierzytelnione podpisem za zgodność z oryginałem
i opatrzone datą należy dostarczyć  w wersji papierowej do siedziby GCPU w terminie dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników oceny formalnej..

 

Oferta Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” spełnia kryteria formalne
i została zakwalifikowana do II etapu oceny merytorycznej.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół komisji konkursowej pdf 630.32 KB Andrzej Skorupski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09, wrzesień 2019 12:42 Andrzej Skorupski