Sprawozdania finansowe Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień za rok 2018 w załącznikach