Dyrektor Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze: starszy specjalista

w wymiarze pełnego etatu

na okres wrzesień 2018 – grudzień 2018r.

 

Wymiar czasu pracy:

·         Pełnienie obowiązków zastępcy kierownika zespołu w projekcie: „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych Gdańskie Szkoły Podstawowe” -  w ramach którego wsparciem objęte są szkoły podstawowe,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Wsparcie kierownika zespołu w zarządzaniu projektem, monitorowaniu i ewaluacji projektu,

·         Przygotowanie ostatecznych wniosków o płatność, prób dokumentów na wniosek Instytucji Zarządzającej oraz innych dokumentów wynikających ze zobowiązań umowy o dofinansowanie,

·         Realizacja zadań merytorycznych w projekcie po stronie Partnera wiodącego – uzupełnienie i zarchiwizowanie dokumentów uczestników projektu, biorących udział w zadaniu merytorycznym,

·         Koordynowanie prac związanych z monitoringiem uczestników projektu i personelu projektu w systemie SL2014,

·         Współpraca i kontakt z partnerami projektowymi oraz Instytucją Zarządzającą.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • min. czteroletni staż pracy,
 • min. roczne doświadczenie  zawodowe w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS, preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności
  w projektach o tematyce edukacyjnej,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Dodatkowe:

 • min. roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • ukończone szkolenia dotyczące realizacji, rozliczania i monitorowania projektów, np. SL2014

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
 • inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie.

 

Informacje dodatkowe:

 • Charakter pracy: praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
 • Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5,
 • przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2018r.

 

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia                                             o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

                - ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk

- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- tel: 58 320 02 56;

2.        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

4.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.

5.        W przypadku wygrania naboru, dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdańska, GCPU oraz na tablicy informacyjnej GCPU przez okres co najmniej 3 miesięcy.

6.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

8.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia.

9.        Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak nie podanie powyższych danych może utrudnić realizację procesu rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień lub przesłać, w terminie do 17.08.2018r. na adres: 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 w zamkniętej kopercie                               z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko urzędnicze – STARSZY SPECJALISTA.

                                 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 06, sierpień 2018 08:31 Andrzej Skorupski