Dyrektor Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze:

 referent/podinspektor/inspektor

w pełnym wymiarze - praca na zastępstwo

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

·         Przygotowywanie wniosków konkursowych dotyczących zadań związanych                                      z wykonywanymi obowiązkami oraz przygotowywanie informacji do umieszczenia na stronach internetowych,

·         Przygotowywanie i koordynacja procedury naboru wniosków konkursowych                o dofinansowanie projektów w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki               i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej,

·         Współpraca z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i Urzędem Miejskim w Gdańsku,

·         Obsługa bazy danych projektów profilaktycznych dofinansowanych w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

·         Przygotowywanie sprawozdań na potrzeby Urzędu Miejskiego i innych instytucji,

·         Nadzór nad prawidłową realizacją umów oraz bieżąca komunikacja z podmiotami realizującymi zadania.

·      Współpraca przy realizacji kampanii społecznych

·      Współpraca w pozyskiwaniu środków i realizacji nowych projektów profilaktycznych    (w tym unijnych)

·         Przygotowywanie informacji z realizowanych zadań na potrzeby strony internetowej GCPU

 

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Doświadczenie w opracowywaniu konkursów realizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego lub w ramach Narodowego Programu Zdrowia lub aplikowanie  w tego typu konkursach jako oferent,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze spraw społecznych/edukacji lub sektorze pozarządowym,
 • Doświadczenie w nadzorowaniu prawidłowej realizacji umów z wykonawcami lub doświadczenie w koordynacji projektów,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office oraz otwartość na uczenie się nowych narzędzi,
 • Samodzielność, odpowiedzialność,
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem w sytuacji stresowej,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

 

 

 Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość Ustawy o Zamówieniach Publicznych,  Narodowego Programu Zdrowia oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • Wiedza z zakresu prowadzenia kampanii społecznych, marketingu, PR,
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub NGO,
 • Doświadczenie w realizacji zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia ilub Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałano alkoholizmowi,
 • Doświadczenie w realizacji projektów społecznych/edukacyjnych,
 • Udział w realizacji, rozliczaniu i monitorowaniu projektów dofinansowanych ze środków publicznych (w tym unijnych),
 • Ukończone szkolenia dotyczące realizacji, rozliczania i monitorowania projektów,
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze systemu zarządzania treścią stron www,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 6 listopada 2017r.                w sekretariacie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień lub korespondencyjnie na adres: ul. Dyrekcyjna 5 , 80-852 Gdańsk.

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – referent / podinspektor / inspektor”. Decyduje data wpływu.

Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów lub wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Składane dokumenty powinny być własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem, a także opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U . z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Informacje dodatkowe:

 

 • Charakter pracy: praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
 • Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5,
 • Wynagrodzenie miesięczne jest ustalane w zależności od  posiadanego doświadczenia                            i kompetencji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i z Regulaminem wynagradzania pracowników Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 • dodatek stażowy (zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
 • przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2017.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25, październik 2017 10:31 Andrzej Skorupski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26, październik 2017 07:04 Andrzej Skorupski